نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی بذر گیاه دارویی رازیانهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: این آزمایش بمنظور بررسی آستانه تحمل به خشکی و شوری بر روی گیاه دارویی رازیانه انجام شد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: برای ارزیابی مقاومت به خشکی رازیانه چهار سطح خشکی با فشار اسمزی صفر، -0.19، -0.41 و -0.99 مگاپاسکال با استفاده از محلول پلی اتیلن گلیکول (PEG) 6000 اعمال گردید. برای ارزیابی مقاومت به شوری بذور رازیانه از غلظت های صفر، 25، 50، 75، 100، 125 و 150 میلی مول در لیتر کلرید سدیم استفاده شد. هر دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و هر واحد آزمایشی شامل یک عدد پتری دیش به قطر 7 سانتی متر بود. در هر واحد آزمایشی 30 عدد بذر قرار داده شد و سپس از هر محلول تیماری 6 میلی لیتر به آن اضافه گردید. هر 24 ساعت از بذور جوانه زده یادداشت برداری به عمل آمده و پس از اتمام جوانه زنی، صفات طول ساقه چه و طول ریشه چه و وزن خشک گیاهچه مورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت.
نتایج طرح
: با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش تنش خشکی و شوری به طور معنی داری درصد جوانه زنی را کاهش دادند. همچنین نتایج بدست آمده نشان دادند که طول ساقه چه و ریشه چه با افزایش سطوح مختلف تنش خشکی و شوری کاهش می یابد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):