نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گیاهان دارویی بر کنترل جوانه زنی بذر علف هرز سوروفگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
زارعی منیره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: بررسی اثرآللوپاتی (دگر آسیبی) عصاره آبی گیاهان دارویی (گردو، اکالیپتوس، درمنه و آقطی) بر کنترل جوانه زنی بذر علف هرز سوروف.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این تحقیق تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی برگهای درخت گردو، اکالیپتوس، درمنه و آقطی (صفر، %25، %40، %60، %80 و %100) بر فرآیند جوانه زنی سوروف در 4 آزمایش جداگانه بر اساس طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج طرح: نتایج نشان داد که اثر عصاره های آبی گردو، اکالیپتوس، درمنه و آقطی درصد جوانه زنی، رشد ریشه چه، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه (P>0.01) معنی دار می باشد. افزایش غلظت عصاره ها به طور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی و رشد سوروف شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):