برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان توافق گمان مشاور با معاینه بالینی در تماس گیرندگان با صدای مشاور مرکز بیماریهای پستان (پاییز 1383)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
حقیقت شهپر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

هدف این مطالعه مقایسه اطلاعات حاصل از مشاوره تلفنی با نتایج معاینه بالینی، در تشخیص بیماریهای پستان می باشد.
در این مطالعه تماس های تلفنی سرویس صدای مشاور مرکز بیماریهای پستان با یافته های بالینی متخصصین همان مرکز مورد مقایسه قرار گرفتند. از 2500 تماس تلفنی که در طی مدت مطالعه صورت گرفت 600 نفر که مشکلات تشخیصی داشتند جهت ارزیابی بیشتر ارجاع شدند که 102 نفر از آنها توسط جراحان مرکز مورد معاینه قرار گرفتند.
در مجموع 102 بیمار وارد مطالعه شدند میانگین سنی آنان 35 سال (با انحراف معیار
10.4) و غالبا تحصیلکرده (83%) بودند. شایعترین شکایات آنان شامل توده پستان (41%) و درد پستان (34%) بود. ضریب توافق (کاپا) بین مشاور و معاینه کننده در تشخیص بیماری در کل 55% بود که طبق طبقه بندی استاندارد کاپا در حد خوب برآورد می گردد. در تشخیص بیماریهای خوش خیم پستان میزان توافق بالاتر از سرطان پستان (کاپا =0.46) بود.
در بخشی دیگر از مطالعه که 72 بیمار توسط یک پزشک آموزش دیده جهت بررسی و تشخیص بالینی بیماریهای پستان مورد مشاوره قرار گرفتند، میزان کاپا، توافق خیلی خوبی (79%) را بین مشاور و معاینه کننده نشان داد. در تشخیص سرطان پستان
نیز این ضریب در حد خیلی خوب (0.68) تعیین گردید.
یافته های مطالعه بر نقش اطلاعاتی مهم این سرویس مشاوره و بخصوص تاثیر تجربه بالینی در ارایه یک مشاوره بهتر تاکید می نماید. جهت تعیین مزایای اقتصادی و کاربردی مصاحبه تلفنی مطالعات بیشتری مورد نیاز
می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Evaluation of agreement between consultant impression and clinical examination of Breast Consulting Service in ICBCAbstract:

This study compares the data obtained by telephone consultations with the results of clinical examination in respect for defining breast diseases.
In this study the telephone calls recorded by breast Information service of Iranian Center for Breast Cancer (ICBC), were compared with their clinical findings made by the specialists in the center. Of 2500 telephone calls recorded during the study period 600 problematic cases were referred for further investigation, of which 102 patients were visited by surgeons.
In all, 102 patients were studied. The mean age of the respondents was 35 years (SD=10.4), mostly (83%) were educated. The most common chief complaints include: breast mass (41%) and breast pain (34%). The agreement measure (kappa) in diagnosis, between the counselor and the examiner, was 55%, yielding a good strength according to the standard guideline. Better agreement was found in diagnosis of benign breast lesions compared to breast cancer (kappa=0.46).
In another part of study which 72 patients had been consulted with a general practitioner especially trained for clinical breast diseases diagnosis & management, kappa values showed a very good agreement (0.79) between counselor and the examiner. In defining breast cancer, this agreement coefficient was 0.68 (very good).
The study findings indicate the importance of informational role of this service and especially the impact of clinical practice in giving better consultants. More studies must be considered to determine the economic and logistic advantages of telephone interviewing.Keyword(s):