نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مشاغل زیان آور و مشکلات آن در استان مازندران در سال 1386گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: سازمان کار و امور اجتماعی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: بررسی انواع مشاغل زیان آور در استان مازندران.
بررسی ویژگیهای فردی افراد دارای مشاغل زیان آور.
بررسی زمینه های ایجاد مشاغل زیان آور در کارگاههای استان مازندران.
بررسی علل فیزیکی و شیمیایی مشاغل زیان آور.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این پژوهش از روش تحلیل ثانویه برای انجام تحقیق استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات و آمارهای مربوط به فرم های کمیته ارزیابی مشاغل زیان آور که توسط بازرسان و کارشناسان سازمان کار و امور اجتماعی استان در سال 1386 جمع آوری شده بود از اداره کار و امور اجتماعی استان اخذ و استخراج شده و مورد بررسی و تحلیل مجدد قرار گرفت. در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده شده است.
نتایج طرح
: نتایج تحقیق نشان داد مردان جوان متاهل و دارای تحصیلات زیر دیپلم مهمترین گروه شاغلین در مشاغل زیان اور هستند. مشاغل ساختمانی و کارگاههای شیمیایی بیشترین درصد شاغلین مشاغل زیان آور را در خود جای داده است. رایج ترین علت مشاغل زیان آور سر و صدا، مواد شیمیایی و شرایط سختی کار مکانیکی می باشد. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که با مکانیزه کردن دستگاهها و نوسازی کارگاهها بسیاری از مشاغل زیان آور از حالت شغل زیان آور خارج می شوند. به نظر می رسد باید از نوسازی کارگاهها و بهسازی شرایط کار حمایت مادی و معنوی توسط دولت صورت گیرد. این امر بسیاری از هزینه های بیمه و هزینه های دیگری که به نحوی به دولت و دستگاههای اجرایی تحمیل می شود را کاهش دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):