برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی تعداد مراکز غیر دولتی مورد نیاز سازمان بهزیستی مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
حسنی علی جان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه دستورالعمل برای تجهیز و افزایش مراکز غیر دولتی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: 1) مشخص کردن تعداد مراکز وموسسات غیر دولتی مورد نیاز در حوزه بهزیستی در سطح استان مازندران برای خدمت رسانی به کلیه گروههای هدف نیازمند خدمات بهزیستی.
2) حمایت وتقویت بخش غیر دولتی همیار بهزیستی در راستای توسعه کمی وکیفی خدمات بهزیستی.
3) شناسایی و سازماندهی نیازها و ظرفیتها جهت گسترش و توسعه مراکز و موسسات غیر دولتی.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع موردی و زمینه ای استفاده شده است. در این تحقیق ضمن تجزیه و تحلیل وضع موجود مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی مازندران، جمعیت استان، نرخها، شاخصها، نرمهای موجود جهانی، ملی و استانی و. . . جمعیت هدف مشمول اخذ خدمات بهزیستی از طریق مراکز غیر دولتی، احصاء گردیده و با استفاده از تحلیل داده ها، جداول و نمودارها و محاسبات مختلف آماری و بدست آوردن میانگین ظرفیت مراکز، نیازمندیهای استان برآورده شده است. جامعه آماری در این بررسی شامل دو دسته کلی است :
1- افراد وگروههای هدف سازمان بهزیستی مازندران.
2- موسسات و مراکز غیر دولتی موجود.
نتایج طرح
: نتایج حاصله ازاین تحقیق نشان می دهدکه علی رغم رشد قابل اعتنا و افزایش کمیت مراکز غیردولتی در سالهای اخیر، مراکز موجود کافی و پاسخگوی نیازها نبوده و برای نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و به منظور تعمیم خدمات بهزیستی و پوشش دادن جامعه هدف گسترده در انتظار دریافت خدمات و دستیابی به نرمها وشاخصهای جهانی ونرخهای مقرر در قوانین موضوعه و برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خصوصا تحقق اهداف و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه بهزیستی مراکز فراوان و متعددی مورد نیاز است که در این پژوهش، تعداد و کیفیت آنها تبیین گردید.
نتیجه تحقیق حاضر در خصوص مهد های کودک بیانگر آن است که نرخ فعلی پوشش کودکان استان
13. 6 در صد است وبرای رسیدن به نرخ 75 درصدی کشورهای پیشرفته، نیاز به حداقل 4265 مهد کودک جدید برای پوشش بالغ بر 132200 کودک است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):