نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی در افراد معتاد و عادی استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه دستورالعمل به مراکز پیشگیری ازاعتیاد و مراکز مشاوره تحت پوشش بهزیستی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: - بررسی وضعیت مولفه ارزیابی و بیان هیجان در هوش هیجانی در افراد معتاد و عادی.
- بررسی وضعیت مولفه مدیریت و تنظیم هیجان در هوش هیجانی در افراد معتاد و عادی.
- بررسی وضعیت مولفه بکارگیری هوش هیجانی در افراد معتاد و عادی.
- بررسی وضعیت میانگین نمره کلی هوش هیجانی در افراد معتاد و عادی.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: پژوهش حاضراز نوع پژوهش های پس رویداد ی یا پس از وقوع است. جامعه آماری شامل کلیه معتادین شامل افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان خود معرف استان در سال 1387 بوده است. به منظور نمونه گیری از نمونه گیری خوشه ای استفاده شد؛ به این ترتیب که از بین شهرستانهای استان مازندران شهرستان ساری به صورت تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد از بین مراکز درمان اعتیاد این شهرستان سه مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با همکاری کارشناس روانشناسی که تجربه کافی در مراکز درمان اعتیاد داشت به مدت دو ماه 80 نفر از معتادین مراجعه کننده به این مراکز مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. گروه مورد مقایسه نیز برابر با گروه معتادین 80 نفر از افراد عادی بودند. به منظور سنجش هوش هیجانی از آزمون خودگزارش دهی هوش هیجانی شاته (SSREIT) استفاده شد. ضریب پایایی آزمون در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ در در تمام مولفه ها بین 0. 70 تا 0. 90 بدست آمده است. داده های پژوهش به کمک روشهای آماری توصیفی، میانگین، واریانس و با استفاده از آزمونهای T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج طرح
: یافته های این پژوهش نشان می دهد افراد معتاد نسبت به افراد عادی در شاخصهای هوش هیجانی نمره کمتری گرفته اند. تحقیقات متعدد ثابت کرده اند که سلامت عمومی معتادان مصرف کننده مواد مخدر دچار اختلال و بی نظمی است واین اختلال افراد را در تمایل به اعتیاد مستعد می سازد. از طرفی بیماران در جمعیت سوء مصرف کنند گان مواد غالبا از هیجانات منفی رنج می برند. ادامه مصرف مواد فراوانی بالای خشم، ناراحتی، ناخشنودی، اختلالات شخصیتی، اضطراب و افسردگی را به همراه دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):