نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش آسیبها و اختلالات رفتاری افراد کم توان ذهنی مراکز غیر دولتی توانبخشیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
امیرراشد فرشته (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های زندگی توسط جهاددانشگاهی برای افراد کم توان ذهنی مراکز توانبخشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: 1- بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در احساس خودباوری، خودآگاهی و اعتماد به نفس نوجوانان کم توان ذهنی خفیف.
2- بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در سطح ارتباطات بین فردی و اجتماعی نوجوانان...
3- بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در توانایی کنترل خشم و پرخاشگری نوجوانان...
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: روش پژوهش آزمایش بوده است که برای انجام آن در یک طرح پیش آزمون - پس آزمون یک گروهی، سی نفر از نوجوانان کم توان ذهنی (20 پسر، 10 دختر)، به شیوه نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای از سه مرکز توانبخشی ذهنی بالای 14 سال بهزیستی استان مازندران انتخاب شده و پس از تایید عقب ماندگی ذهنی خفیف بر اساس آزمون های هوشی وکسلر و یا ریون و وایلند وارد طرح پژوهشی شدند. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در سه مهارت پایه ای مورد نیاز این گروه یعنی خودآگاهی، ارتباط بین فردی و روابط اجتماعی، و کنترل خشم و پرخاشگری بوسیله آزمون های T-test و chi-square مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آزمون محقق ساخته مورد نظر 0.76 بود.
بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 120 نوجوان (60 نوجوان معتاد از مراکز ترک اعتیاد و 60 نوجوان غیر معتاد از مدارس مقطع دبیرستان) به صورت تصادفی انتخاب شدند و بر اساس سن، جنس، شغل و تحصیلات پدر همتاسازی شدند و پرسشنامه محیط خانوادگی شیفر و پرسشنامه محقق ساخته ساختار خانواده بر روی آنها اجرا شد و از آزمونهای x2 و T برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده شد.
نتایج طرح
: تاثیر کلی آموزش مهارت های زندگی (T=7.136, df=29, P=0.001)؛ مهارت خودآگاهی (T=5.882, df=29, p=0.001)؛ ارتباط بین فردی (T=7.430, df=29, P=0.001)؛ کنترل خشم (T=4.762, df=29, p=0.001) معنادار ارزیابی شد. در مجموع، نتایج تاثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی در گروه شرکت کنندگان را نشان داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):