نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش شیوه های فرزند پروری والدین در گرایش نوجوانان به اعتیاد در استان مازندرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های مصوب داخلی) 

گروه پژوهشی: گروه علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
تقوی سیده زینت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: اداره کل بهزیستی استان مازندران

خروجی طرح: 

ـ ارائه دستورالعمل به مراکز پیشگیری از اعتیاد و مراکز مشاوره تحت پوشش بهزیستی
ـ ارائه مقاله به همایش سلامت خانواده


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اهداف: 1- بررسی و مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین با فرزند نوجوان معتاد و غیرمعتاد در استان مازندران.
2- بررسی نقش شیوه تربیتی و فرزندپروری والدین در گرایش نوجوان به اعتیاد در استان مازندران.
مراحل طی شده و روش های اجرایی
: روش پژوهش علی – مقایسه ای بوده است که برای انجام آن بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 120 نوجوان (60 نوجوان معتاد از مراکز ترک اعتیاد و 60 نوجوان غیر معتاد از مدارس مقطع دبیرستان) به صورت تصادفی انتخاب شدند و بر اساس سن، جنس، شغل و تحصیلات پدر همتاسازی شدند و پرسشنامه محیط خانوادگی شیفر و پرسشنامه محقق ساخته ساختار خانواده بر روی آنها اجرا شد و از آزمونهای x2 و T برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده شد.
نتایج طرح
: نتایج پژوهش نشان می دهد روشهای تربیتی در گرایش نوجوانان به اعتیاد موثر است و به عبارتی در بهره گیری از شیوه های تربیتی بین والدین نوجوانان معتاد و غیر معتاد تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت روشهای تربیتی یکی از عوامل شکل گیری اعتیاد در نوجوانان محسوب می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):