نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه اسید سولفوریک خالصگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

پژوهشی که بخش اول گزارش آن ارایه میگردد، در تاریخ 67/12/27 توسط دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تصویب و انجام آن به این جهاد محول گردیده است.
موضوع پژوهش: تهیه اسید سولفوریک خالص
(Pure)
خلاصه گزارش: با توجه به اهداف طرح و برنامه زمانبدی آن،‌ سعی شده است در این گزارش با توجه به اینکه مشاهده گردید در داخل کشور هیچگونه منبع علمی بفارسی در زمینه اسید سولفوریک وجود ندارد، صرفا نتایج حاصل از بررسی و مطالعه کتب و منابع مختلف علمی، آخرین اطلاعات و تکنیکهای موجود درباره اسید سولفوریک و صنعت وابسته به آن جمع بندی و ارایه گردد.
لذا تلاش گردید بترتیب در:
قسمت اول: به بیان تاریخچه، خصوصیات فیزیکی - شیمیایی و سیمای اقتصادی اسید سولفوریک پرداخته شود.
قسمت دوم: درباره مواد اولیه مورد استفاده در تولید اسید بطور مختصر و با توجه بیشتر به گوگرد بعنوان عمده ترین منبع اولیه بحث شود.
قسمت سوم: عمده ترین روشهای تولید اسید در مقیاس صنعتی، تئوریهای مربوط به
SO2، SO3،‌ جذب SO3 کاتالیزورها و روشهای تهیه و شرح دستگاهها ارایه گردد.
قسمت چهارم: تغلیظ اسید و دستگاههای مربوطه مورد بحث قرار گیرد.
قسمت پنجم: تصفیه و تکنیکهای تجزیه و شناسایی اسید ارایه شود.
و در مجموع طی
5 قسمت، اطلاعات جامعی، لکن نسبتا مختصر درباره اسید تدوین شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):