نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه سم شیمیایی فوزالنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
یوسفی صغری (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

فوزالن نام عمومی این ترکیب به زبان انگلیسی است و در زبان روسی به آن benzofos گفته می شود.
نام شیمیایی
Iupac آن:

S-6-chloro-2, 3-dihydro-2-oxobenzoxazol-3-ylmethy 1 0, 0 diethyl phosphorodithioate.

فوزالن نام عمومی این ترکیب به زبان انگلیسی است و در زبان روسی به آن benzofos گفته می شود.
نام شیمیایی
Iupac آن:

S-6-chloro-2, 3-dihydro-2-oxobenzoxazol-3-ylmethy 1 0, 0 diethyl phosphorodithioate.

می باشد.
توسط
RHONE-POULENC فرانسوی سنتز و با کد شماره (11974RP) و نام تجاری Zolone معرفی شد.
کریستالهای بی رنگ فوزالن با بوی ملایم سیر دارای نقطه ذوب
48oC می باشد. فشار بخار آن در دمای اتاق ناچیز است و حلالیت آن در آب 10mg/L می باشد. در سیکلوهگزان و نفت سفید کم محلول و در استون، استونیتریل، بنزن، کلروفرم، دی اکسان، اتانل، متانل، تولوئن و زایلن محلول است. از این سم non-systemic حدود 300-600g a.i./100L برای مبارزه با شته، کرم سیب، انواع بید و موشها استفاده می شود. این سم حدود 14h روی گیاه می ماند و سپس بر اثر هیدرولیز به فسفر و تیوات تبدیل می شود.
میزان سمیت آن (LD50) برای موش صحرایی 120-170 و برای موش خانگی 180 و برای خرگوش بیشتر از 1000 میلی گرم بر کیلوگرم است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):