نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه در خصوص رنگزاهای طبیعی و بررسی منابع و کاربردهای آن در صنعت نساجیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: پژوهشی تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات جمع آوری شده در یک بانک اطلاعاتی ارائه شد و طبقه بندی مناسبی از رنگزاهای طبیعی بر اساس منابع اولیه ساختار شیمیایی و... حاصل گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح مطالعاتی، ابتدا مطالعات جامعی در خصوص مفاهیم رنگ، ساختار رنگزاها و چگونگی شناسایی آنها ارایه شده است. در ادامه اطلاعات موجود در خصوص منابع اصلی گیاهی و حیوانی که حاوی رنگزاهای طبیعی هستند جمع آوری گردیده است. اطلاعات شامل مشخصات منابع اولیه رنگزاها، شیوه های مورد استفاده جهت استخراج این رنگزاها، روش های متداول رنگرزی منسوجات با این رنگزاها، اطلاعات مربوط به ثبات های قابل کسب از این رنگزاها و ساختارهای شیمیایی آنها می باشد که بر اساس تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در گذشته و منابع اطلاعاتی موجود به دست آمده است.
در نهایت اطلاعات جمع آوری شده در یک بانک اطلاعاتی ارایه شده است تا طبقه بندی مناسبی از رنگزاهای طبیعی بر اساس منابع اولیه، ساختار شمیمیایی و... حاصل گردد.رنگزای طبیعی، استخراج رنگزای طبیعی، ثبات رنگی، دایره المعارف رنگزای طبیعی

 
 
Title:

Study of Natural Dyes and Investigation into Sources and Application of them in Textile IndustryAbstract:

In this review research, fundamental studying about color science, dye structure and identification of dye were proposed. Afterwards, natural dye sources according to the dye chemical structures, the dyeing behavior of textile fabric with natural dyes and color fastness of them were collected.
Finally, information of natural dyes was delivered in an electronic color encyclopedia.Keyword(s): Natural dyes, dye extract, color fastness, natural dye encyclopedia