برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی موارد نیاز به انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران از مهر سال 1377 تا مهر سال 1387گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: انکولوژی ـ ژنتیک

پژوهشگران: 
نجفی صفا (مسئول طرح)
علوی نسرین السادات (همکار طرح)
مهرداد ندا (همکار طرح)
شجاع مرادی محمدحسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه: ‌در میان عوامل خطر سرطان پستان سابقه فامیلی بسیار ارزشمند است با اطلاعات فعلی 10 تا %15 سرطان های پستان ارثی هستند. امروزه معیارهای بسیاری وجود دارد که می تواند مشخص کند کدامیک از موارد سرطان های پستان نیاز به مشاوره ژنتیک و سپس بررسی تست های BRCA1 و BRCA2 دارند.
هدف مطالعه: پس دانستن تعداد افرادی که نیاز به مشاوره ژنتیک دارند در یک کلینیک درمان سرطان های پستان ضروری است این تعداد نشان خواهد داد چه تعداد پرسنل و چه تجهیزاتی در این مرکز برای بررسی ژنتیک لازم است.
نوع مطالعه و جمعیت تحت مطالعه: در این مطالعه توصیفی مقطعی تصمیم بر آن بود که بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران را در طول 10 سال گذشته بر اساس کرایتریاهای
NCCN2008 تقسیم بندی و بررسی شود که چه تعدادی ضرورت انجام مشاوره ژنتیک دارند.
یافته ها: در مجموع این مطالعه 1157 نفر مبتلا به سرطان پستان که به این مرکز مراجعه نموده بودند، وارد مطالعه شوند.
نتیجه مطالعه نشان داد (397 نفر) یعنی
%34 افراد حداقل یکی از معیارهای فوق را داشته و در نتیجه نیاز به مشاوره ژنتیک داشته اند.
نتیجه گیری: از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که مشاوره ژنتیک جزء جدایی ناپذیر یک کلینیک درمان سرطان پستان است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Genetic Consultation in Breast cancer patientAbstract:

Background: Between the risk factors of breast cancer the most important one is family history, many experts believes that 10 to 15 percent of breast cancers are hereditary. Today there are criteria (NCCN 2008) which are showed whose patients need genetic consultation, and then may BRCA1 and BRCA2 testing.
Methods: This is a cross sectional follow up study in 1157 patients with breast cancer to show how many of them have the NCCN criteria for genetic counseling. The records of these patients are present in the clinic of Iranian Center for Breast Cancer (ICBC) and have been followed continually for ten years. Their data recorded in a questionnaire and properly analyzed statistically.
Results: Age at diagnosis was less than 40 years in 32 percent of patients. 10 percent of them had breast cancer before 50 years old but with strong family history of breast and ovarian cancer, 1.5 percent of them had more than two relatives with breast or ovarian cancer and 0.5 percent were male. From all of the patients who had breast cancer, 397 patients have at least one of the above criteria. (Tab.1).
Table 1- Patients who need genetic consultation according to NCCN criteria.
Criteria                                                                                      number                         percent
Early-age (<40) onset breast cancer                                            361                               32%
Diagnostic age<50 with on close relative involved                         119                               10%
Two breast premiers when first diagnosed <50                             17                                 1.5%
Male breast cancer                                                                     5                                  0.5%
Personal history of epithelial ovarian cancer                                 -                                   -
Conclusion: From 1157 patients, 397 patients (34%) had one of the NCCN criteria for genetic consultation. It means almost one third of breast cancer patients need genetic consultation. In other similar studies all over the world from one third to one fourth need genetic consultation. So every breast cancer clinic should equip with well trained genetic group.Keyword(s): criteria (NCCN 2008), genetic consultation, breast cancers