برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاسیس بانک اطلاعاتی و کلکسیون ریزجلبک های استان تهرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)
شکروی شادمان (همکار طرح)
بافته چی لادن (همکار طرح)
احسان شیما (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ تاسیس اولین کلکسیون ریزجلبک به شکل متمرکز در ایران
ـ در اختیار قرار داشتن نمونه های خالص شده برای بهره برداری در پژوهش های آتی در بخش صنعت، کشاورزی، ـ دارویی و... و صرفه جویی در اتلاف وقت و هزینه برای مراحل مجدد جمع آوری و خالص سازی
ـ اولین گام در راه تهیه فلور منطقه
ـ تهیه اولین بانک اطلاعاتی ریزجلبک های استان تهران.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه تاسیس بانک اطلاعاتی و کلکسیون ریزجلبک در استان تهران بوده است که برای اولین بار شده است. به همین منظور از نقاط مختلف استان تهران طی یکسال نمونه برداری های متعدد صورت گرفت و طی آن ریزجلبک های استان (در حد زمان انجام طرح) مورد خالص سازی و شناسایی قرار گرفته و به شکل بلند مدت نگهداری می شوند. در نتیجه انجام این پروژه حدود 60 نمونه مورد جداسازی قرار گرفت. شناسایی بر اساس کلیدهای شناسایی مورفولوژیک صورت گرفت. نمونه های جدا شده، متعلق به خانواده های Stigonemataceae, Nostocaceae, Chroococcaceae,Oocystaceae, Oscillatoriaceae, Naviculaceae, Bacillariaceae, Chlamydomonaceae, Rivulariaceae می باشند. تعداد 8 سوش جدا شده (%13.3)، متعلق به جلبک های سبز هستند. تعداد 3 نمونه (%5) به دیاتمه ها تعلق دارند. مابقی از سیانوباکتری ها می باشند. نمونه های زیر برای اولین بار از استان تهران گزارش می شوند. نمونه ها عبارتند از:

Fischerella muscicola, Hapalosiphon delicatulus, Nostoc paludosum, Fischerella ambigua, Chroococcus gomontii,Nostoc passerinianum, Aphanothece saxicola, Aphanocapsa littoralis, Phormidium fragile, Oscillatoria foreaui,Nostoc entophytum, Phormidium usterii, Anabaena sphaerica, Microcheate aequalis, Schizothrix mexicana,Stigonema hormoides, Oocystis pusilla, Phormidium jadinianum.

هم اکنون بانک اطلاعاتی مربوط به نمونه های کلکسیون موجود و در دسترس می باشد.کلیدواژگان: استان تهران، بانک اطلاعاتی، دیاتمه، ریزجلبک، سیانوباکتری، شناسایی، کلروفیتا

 
 
Title:

Establishment of data bank and collection of microalgae of Tehran ProvinceAbstract:

The aim of this project was established the data base and collection of microalgae from Tehran Province for first tiem. Accordingly numerous collections were done from various parts of Tehran province during one year. In this way, microalgae of this region (during the time of the project) were purified, identified and finally prepared for long time preservation. Approximately 60 species were isolated. Identification was done according to the morphological keys. Isolated species belong to the families: Stigonemataceae, Nostocaceae, Chroococcaceae, Oocystaceae, Oscillatoriaceae, Naviculaceae, Bacillariaceae, Chlamydomonaceae and Rivulariaceae. 8 isolated strains (13.3%) belonged to green algae. 3 species (5%) belonged to diatoms. Others were from cyanobacteria.
Following species are reported for first time from Tehran Province:
Fischerella muscicola, Hapalosiphon delicatulus, Nostoc paludosum, Fischerella ambigua, Chroococcus gomontii, Nostoc passerinianum, Aphanothece saxicola, Aphanocapsa littoralis, Phormidium fragile, Oscillatoria foreaui, Nostoc entophytum, Phormidium usterii, Anabaena sphaerica, Microcheate aequalis, Schizothrix exicana, Stigonema hormoides, Oocystis pusilla, Phormidium jadinianum.
The data base of this collection based on its software is now available.Keyword(s): Chlorophyta, Cyanobacterium, Data base, Diatom, Identification, Microalgae, Tehran Province