نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی سرفصلها و ریز محتوای درسی رشته طراحی لباس و دوخت در آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز آموزش عالی ایران (در 20 سال اخیر)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: پژوهشی گرافیک

پژوهشگران: 
طاهری فائزه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

از آنجا که نوع و شکل پوشش هر جامعه ای تا حدود زیادی منعکس کننده نوع نگرش های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، روانی و ملی آنهاست، توجه به سرچشمه ها و پدیدآورندگان پوشش و تربیت درست و اصولی آنها بسیار مهم می نماید.
به عنوان یکی از منابع فکری و تخصصی پوشاک در ایران، می توان دانشگاهها و هنرستان های این رشته را نام برد. با لطف الهی و توجهات مقام معظم رهبری به موضوع مد و لباس، می توان به روشنی به جایگاه و اهمیت این رشته در سطح جامعه پی برد. پیرو سفارشات حکیمانه آن حضرت، جهاد دانشگاهی واحد هنر تحقیقی با عنوان «بررسی سرفصلها و ریز محتوای درسی رشته طراحی لباس و دوخت در آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز آموزش عالی ایران (در 20 سال اخیر)» در سه مقطع 1- هنرستانهای فنی و حرفه ای، 2- مراکز کاردانی، 3- دانشگاهها، آغاز نموده است.
فاز ابتدایی این تحقیق در مقطع هنرستانهای فنی حرفه ای می باشد که تحقیق پیشرو حاصل این فعالیت است. در این فاز جامعه آماری 9 هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه از تعداد کل 14 – 13 هنرستان فنی و حرفه ای دختران دارای این رشته در سطح مناطق 19 گانه شهر تهران بوده است. (2 هنرستان کارو دانش که در محاسبات آماری محاسبه نشد مورد بازدید قرار گرفت). به طور متوسط هر هنرستان در این رشته 30-25 هنرجو حضور داشتند. پرسشنامه ها جهت دو گروه هنرجو دبیران و از غالب دروس تخصصی سال دوم و سوم هنرستان تهیه گردید.
در پایان دغدغه های اصلی این پروپزال
:
1- جایگاه و اهمیت تکنولوژی در پیشبرد این رشته

2- میزان انطباق آموزشها و مطالب کتب درسی با خروجی در نظر گرفته شده برای این رشته مورد تحقیق قرار گرفته و با بازدید حضوری مسایل و مشکلاتی در آمارگیری مطرح گردید که تنها هنرجویان و معلمین با آنها درگیر بودند.
آمار حاصل (با نوسان کم یا زیاد) منعکس کننده مشکلات می باشد.هنرستانهای فنی و حرفه ای شهر تهران، دروس تخصی رشته طراحی دوخت، الگو 1 و 2، دوخت 1 و 2، طراحی اندام، رنگ شناسی، تاریخ لباس ایران جهان، هنرجو

 
 
Title:Abstract:

Since to some extent, form and kind of every society cloth is reflectance of social, cultural, religious, psychal and national thoughts of it, attention to resources and inventors of cloths and accurate training is so significant.
We can cite universities and art houses as a thought and specialist foundation. To god praises and leadership attentions in fashion and cloths, we can clearly find placement and importance of this course. Pursuant to citations of our lord, art branch jihad daneshgahi begins a research namely( discussion of subtitles and themes of planning cloth and sewing in professional and technical institutes in Iran (during 20 years) in three levels including1- professional and technical art house, 2-skill, 3-universities.
The first phase is in professional technical art house that the above research is its result. In this phase, the statistical society is 9 professional technical girl art house to numbers of all 13-14 girl professional technical art house in 19 regions of Tehran. (2 work and knowledge art house were visited that not computed in this research). At average, every school had 25-30 students. The questionnaire provided by second and third year graduate in two groups of student and teachers.
Finally, the original of this proposal including:
1-place and importance of technology in progressing of this course
2-scale of adaptation instructions and contents of books to considered output for this course and to present visiting of problems and difficulties in statistics that involvement teachers and students.
The current statistics is reflectance of problems (to high and down range).Keyword(s): Tehran conservatory professional technical, specialty lessons of sewing planning, pattern 1, 2, sewing 1, 2, planning limb, chromatics , history of Iran and world cloth, student