نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

میزان آگاهی پزشکان عمومی از نحوه استفاده مناسب از امکانات تصویربرداری پستان در بیمارانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: نظام سلامت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ چاپ مقاله در فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیماری های پستان ـ شماره 4
ـ ارائه به صورت پوستر در:
پنجمین کنگره بین المللی سرطان پستان مرکز تحقیقات شهید بهشتی، 7 ـ5 اسفندماه 1388 تهران.
20th Asia Pacific Cancer Conference
ـ12-14 Nov 2009, Tsukuba, Ibaraki, Japan 


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه: با توجه به جایگاه پزشکان عمومی به عنوان خط مقدم مراجعه بیماران برای تشخیص و درمان بیماریها از جمله بیماریهای پستان، میزان آگاهی پزشکان عمومی از علایم بیماریهای پستان و نحوه استفاده از روشهای تشخیصی اهمیت ویژه ای خواهد داشت. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان آگاهی پزشکان عمومی در مورد استفاده مناسب از روشهای تصویربرداری پستان طراحی شده است.
مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، مدت زمان فارغ التحصیلی، استان محل خدمت) و هشت سوال در رابطه با بیماریهای پستان به پزشکان عمومی شرکت کننده در همایش سراسری پزشکان عمومی ارایه شد. پس از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده متغیرهای فوق مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در مجموع 275 پرسشنامه تکمیل شده توسط پزشکان عمومی مسترد گردید. از این تعداد 157 نفر زن و 118 نفر مرد بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 34 سال و میانگین زمان فارغ التحصیلی 6.7 سال بود. %58.2 از این افراد در تهران شاغل بودند. نتایج مطالعه حاکی از این است که بین زمان فارغ التحصیلی پزشکان و افزایش میزان پاسخدهی غلط (عدم آگاهی) به سوالات رابطه مستقیمی وجود دارد (P=0.011). رابطه ای بین دیگر متغیر های مورد مطالعه و تعداد پاسخهای غلط وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده موید ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با بیماریهای پستان برای پزشکان عمومی در طی سالهای پس از فارغ التحصیلی است.پزشکان عمومی، بیماریهای پستان، تصویربرداری پستان

 
 
Title:

General practitioner awareness in use of breast imaging modalitiesAbstract:

Background: General practitioners (GPs) are the first line doctors visiting many patients with breast problems. So, their knowledge about breast diseases is very important. The purpose of this is to evaluate the awareness of general practitioners in use of breast imaging modalities.
Material & Methods: In this cross sectional study, we asked every GP participant in the Annual GPs Conference to complete a structured questionnaire. The questionnaire elicited information about the general practitioners' characteristics (age, gender, years after graduation and city of practice) and eight questions about patients with breast problems and their managements.
Results: In all, 275 general practitioners completed the questionnaire (157 female and 118 male) with mean age of 34 years and mean years after graduation of 6.7. Fifty-eight percent of them were occupied in Tehran.  The results indicated significant correlation between the time of graduation and increasing the number of false answers to the questions (P=0.011). There were no associations between the other variables and the number of false answers.
Conclusions: The findings suggest that the need to implement educational course about breast disease for general practitioners.Keyword(s): General practitioner, breast disease, breast imaging