برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل خطر ساز ایجاد لنف ادم در مبتلایان به سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: جراحی ـ اونکولوژی

پژوهشگران: 
حقیقت شهپر (مسئول طرح)
اکبری محمداسماعیل (مسئول طرح)
ابراهیمی ماندانا (همکار طرح)
یونسیان مسعود (همکار طرح)
میرزایی حمیدرضا (همکار طرح)
نجفی معصومه (همکار طرح)
اکبری عطیه (همکار طرح)
انصاری مریم (همکار طرح)
جوادی تاش زینب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه به صورت سخنرانی در:
چهارمین کنگره بین المللی سرطان پستان، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی. 16 ـ14 اسفند، تهران.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه: لنف ادم بعد از سرطان پستان عارضه نسبتا شایعی است که علیرغم روش های کنترل متعدد مانند استفاده از پمپ فشاری، ماساژ درمانی، احتقان زدایی ترکیبی و غیره، هنوز درمان قطعی آن شناخته نشده است. لذا بهتر است با شناخت افراد در معرض خطر ابتلا و آموزش صحیح و علمی اقدامات پیشگیری کننده، از ایجاد آن جلوگیری شود.
هدف: مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل خطر ساز لنف ادم در بیماران مبتلا به سرطان پستان طراحی گردید تا در برنامه ریزی های آتی بتوان با آموزش و ارایه توصیه های لازم در گروه های در معرض خطر، شیوع و شدت این عارضه را کاهش داد.
مواد و روش کار: این مطالعه مورد - شاهدی در سال های 87-1386 بر روی بیماران مراجعه کننده به کلینیک پیگیری مرکز بیماری های پستان، مرکز جراحی محدود آذر و بیمارستان قائم مشهد انجام شد. بیماران تحت اندازه گیری محیطی دو بازو و تکمیل پرسشنامه حاوی اطلاعات مربوط به عوامل خطر لنف ادم قرار می گرفتند و در صورت اختلاف دو سانتی متر یا بیشتر بین دو دست در حداقل یکی از نقاط اندازه گیری به عنوان مورد و در غیر اینصورت شاهد مطالعه تعریف می شدند
.
یافته ها: در مجموع 410 بیمار شامل 123 مورد و 287 شاهد وارد مطالعه شدند. فراوانی نسبی لنف ادم در جمعیت تحت مطالعه %30 بود. میانگین سنی گروه مورد 50.6 (±11.4) سال و در گروه شاهد 48.4 (±10.6) سال بود. حدود %41 افراد در گروه مورد تحصیلات در حد دیپلم و بالاتر داشتند در حالی که این عدد در گروه شاهد حدود %54 بود. میانگین حجم توده بدنی گروه مورد 30.7 (±5.2) و گروه شاهد 28.8 (±4.6) بود. در آنالیز اولیه اطلاعات متغیرهایی چون تحصیلات کمتر از دیپلم، حجم توده بدنی، درجه(stage)  بالای بیماری، وجود درگیری غدد لنفاوی، وجود بیماری زمینه ای، سابقه ضربه، آسیب یا عفونت عضو، تعداد غدد لنفاوی درگیر و مدت زمانی که از جراحی فرد می گذشت، با P-value<0.05 با بروز لنف ادم ارتباط داشتند. در آنالیز لجستیک چند متغیره حجم توده بدنی بالا (OR=1.09; 95%CI 1.05-1.15) ، تعداد غدد لنفاوی درگیر (OR=1.15; 95%CI 1.08-1.21) و مدت زمانی که از جراحی می گذشت (OR=1.01; 95%CI 1.01-1.02) رابطه معنی داری با بروز لنف ادم نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری: وجود عارضه لنف ادم با فراوانی حدود %30 در بیماران تحت مطالعه، تاکیدی بر اهمیت موضوع و ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن است. در این مطالعه متغیرهایی چون حجم توده بدنی بالا، تعداد غدد لنفاوی درگیر و مدت زمانی که از جراحی می گذشت به عنوان عوامل خطر ساز لنف ادم معرفی شدند که تاثیر این عوامل بر بروز لنف ادم تا حد زیادی قابل کنترل می باشند. حفظ وزن متعادل با رعایت رژیم غذایی صحیح و فعالیت بدنی مناسب پس از جراحی، آموزش بانوان جامعه جهت تشخیص زودرس سرطان پستان در درجات پایین تر با دست اندازی کمتر به غدد لنفاوی، از اقدامات مفید در کاهش بروز این عارضه می باشد. با توجه به بیشترین فراوانی بروز لنف ادم در 2 سال اول بعد از جراحی و تداوم خطر در سالیان بعد، آشنا نمودن بیماران با این عارضه و آموزش راه های پیشگیری از آن بخصوص در گروه های پر خطر پیشنهاد می شود.کلیدواژگان: لنف ادم، عوامل خطر، سرطان پستان

 
 
Title:

Lymphedema Risk Factors in Breast Cancer PatientsAbstract:

Background: Post mastectomy lymphedema is a common and serious problem for breast cancer survivors. In spite of implementation different controlling methods, there is no cure for it at present. By determining the lymphedema risk factors and designing educational and preventive strategies, its incidence may be decreased. The objective of the current study was to identify the risk factors for secondary lymphedema after breast carcinoma treatment.
Materials & Methods: The breast cancer patients who were followed up in Iranian Center for Breast Cancer, Azar Surgery Center and Ghaem Hospital in Mashad in 2008 were included in the study. The circumference of the upper arm was measured and lymphedema was defined as arm differences 2 cm or higher in each point of measurement.
Results: Among 410 breast cancer patients 123 cases (30%) had developed lymphedema. variables such as low educational level, Body mass Index (BMI), higher staging, number of lymph node involvement, underlying diseases, trauma, infection and the time after surgery showed significant correlation with lymphedema. In logistic regression analysis, BMI (OR=1.09; 95%CI 1.05-1.15), number of lymph node involvement (OR=1.15; 95%CI 1.08-1.21) and the time after surgery (OR=1.01; 95%CI 1.01-1.02) significantly increased risks of lymphedema.
Conclusion: The results of this study demonstrated that the risk of lymphedema was correlated with Body mass Index, The number of involved lymph nodes and the time after surgery. Patients should be advised of the risk of lymphedma and educated to detect its symptoms. Preserving a fitted BMI, emphasis on self-care and Educating preventive activities may have important roles in decreasing the lymphedema incidence and improving the patients’ quality of lifeKeyword(s): Lymphedema, risk factors, breast cancer