برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر عصاره برگ گیاه کنگر فرنگی و ساقه گیاه ریواس بر غلظت چربی خون در بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به چربی خون بالا به روش کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده در مقایسه با دارونماگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
فلاح حسینی حسن (مسئول طرح)
جمشیدی امیرحسین (همکار طرح)
فخرزاده حسین (همکار طرح)
ناصری محسن (همکار طرح)
کیان بخت سعید (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله فصلنامه گیاهان دارویی شماره 27 تابستان 1387

ارائه مقاله در کنگره بین المللی انجمن دیابت هندوستان در سال 2008


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

در این کارآزمایی بالینی هدف بررسی اثر بخشی عصاره ساقه گیاه ریواس و برگ کنگر فرنگی در کاهش کلسترول خون بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به کلسترول خون بالا بود.
تعداد 54 بیمار دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی دارای کلسترول LDL خون در حالت ناشتا بالای 100 میلی گرم در دسی لیتر و قند خون ناشتا 150 الی 200 میلی گرم در دسی لیتر انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه 18 نفری درمان با عصاره برگ گیاه کنگر فرنگی، عصاره ساقه گیاه ریواس و دارونما تقسیم شدند. بیماران هر سه گروه قبل از ورود به مطالعه و سپس بعد از 1 ماه از نظر غلظت کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL، تری گلیسرید، قند، کراتینین،SGOT و SGPT خون در حالت ناشتا بررسی شدند. به بیماران در گروه اول بعد از ورود به مطالعه روزانه 3 عدد کپسول 400 میلی گرمی کنگر فرنگی و به گروه دوم روزانه 3 عدد کپسول 400 میلی گرمی ریواس و به گروه دارونما روزی 3 عدد کپسول 400 میلی گرمی دارونما تجویز شد.
در بیماران گروه ریواس میانگین (± انحراف معیار) غلظت کلسترول تام، کلسترول LDL، و قند خون ناشتا بعد از یک ماه درمان به ترتیب 13±199.1، 5±120.8 و 10±134.3 میلی گرم در دسی لیتر بود که در مقایسه با گروه دارونما به ترتیب 12±238.0، 7±145.4 و 9±164.9 میلی گرم در دسی لیتر به صورت معنی دار (به ترتیب 0.001، 0.003و P=0.016) کاهش یافت، ولی در میزان غلظت تری گلیسرید، کراتینین، SGOT و SGPT خون ناشتا در مقایسه با گروه دارونما تغییری حاصل نشد.
در بیماران گروه عصاره گیاه کنگرفرنگی میانگین (± انحراف معیار) غلظت کلسترول تام خون ناشتا بعد از یک ماه درمان 10±208.4، میلی گرم در دسی لیتر بود که در مقایسه با گروه دارونما (12±238.0 میلی گرم در دسی لیتر) به صورت معنی دار (P=0.004) کاهش یافت، ولی در غلظت تری گلیسرید، کلسترول HDL، کلسترول LDL، قند، کراتینین،SGOT و SGPT خون در حالت ناشتا در مقایسه باگروه دارونما تغییری حاصل نشد.
تجویز عصاره ساقه گیاه ریواس به بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به کلسترول خون بالا موجب کاهش میزان کلسترول تام، کلسترول LDL و قند خون ناشتا شد. تجویز عصاره برگ گیاه کنگر فرنگی موجب کاهش میزان کلسترول تام خون ناشتا به طور معنی داری شد. این دو داروی گیاهی هیچگونه عوارضی بر عملکرد کلیه و کبد نداشتند.کلیدواژگان: ریواس، کنگر فرنگی، چربی، گیاهان دارویی، دیابت

 
 
Title:

The efficacy of Rheum ribes L. stalks extract and Cynara scolymnus L. leaves extract on lipid levels in hypercholrsterolemic type II diabetic patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trialAbstract:

Keyword(s): Rheum ribes L., Cynara scolymnus L. herbal medicine, lipid, diabetes