نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه نانو ذرات طلا با استفاده از توده های زیستی (گندم)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآوری مواد معدنی

پژوهشگران: 
ذاکری مهدی (مسئول طرح)
فصیحی جواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ثبت اختراع به شماره 59353 در تاریخ 88/3/13


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

استفاده از توده های زیستی برای تولید نانو ذرات روشی نسبتا ساده و مقرون به صرفه تر از روشهای دیگر تولید نانو ذرات می باشد. در این طرح گندم به عنوان توده زیستی و عمل کاهنده برای تولید نانوذرات طلا مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب طلا دار مورد استفاده کلریدریک اسید، سدیم هیدروکساید (HAuCl4.2H2O) بود. سوسپانسیونی از پودر سبوس گندم در 10 میلی لیتر محلولAu (III)  با غلظتهای مشخص در گسترده  pHاز 5.1 تا 5 در مدت زمانهای معین بهم زده شده و پس از مجاورت و انجام واکنش، محلول سوسپانسیون به مدت بیست دقیقه با سرعت 3000rpm سانتریفوژ شد. محلول حاصله با دستگاه اسپکتروفتومتری و TEM مورد آنالیز قرار گرفت. در این طرح تاثیر پارامترهایی همچون میزان pH، دما، زمان و غلظت یون کلرید محیط واکنش مورد بررسی قرار گرفت. محدوده اندازه نانو ذرات طلای تولید شده در این روش بین 5 تا 50 نانو متر متغیر بود.نانو ذرات طلا، توده های زیستی، گندم

 
 
Title:

(Production of Nanogold Particle Using Biomass (WheatAbstract:

Using biomass for producing nano-particles is relatively simple and affordable than other methods .In this project Wheat as a biomass and reducing agent for production of gold nanoparticles were used. Gold Combination used in this project was Chloridric acid, sodium hydroxide (HAuCl4.2H2O). Suspension of wheat powder in 10 ml Au (III) solution with determinined concentrations in pH range of 1/5 to 5 during certain times was mixed. Then, solution of suspension was centrifuged for twenty minutes speed with 3000 rpm. The resulting solution was analyzed with spectrophotometric and the TEM device. In this project parameters such as the amount of pH, temperature, reaction time and concentration of chloride ions were studied. Ranges of nano-size gold particles produced by this method were varied between 5 to 50 nano meters.Keyword(s): Nano gold particle, Biomass, Wheat