نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثربخشی لیزر کم توان گالیوم آلومینیوم آرسناید (GaAlAs) بر پیشگیری و کاهش شدت موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی ناحیه فارنکسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اسماعیلی جاوید غلام رضا (مسئول طرح)
آموزگارهاشمی فرناز (همکار طرح)
فاتح محسن (همکار طرح)
پارسیان ثنا (همکار طرح)
عطایی فشتمی لیلا (همکار طرح)
حداد پیمان (همکار طرح)
زند نسرین (همکار طرح)
کاظمیان علی (همکار طرح)
جعفرپور بهناز (همکار طرح)
مقیمیان مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

زمینه و هدف :یکی از عوارض شایع در رادیوتراپی سر و گردن موکوزیت دهانی است. نشان داده شده است که پرتو لیزرهای کم توان می تواند بروز این عارضه را کاهش دهند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی لیزر کم توان با طول موج قرمز در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از رادیوتراپی سر و گردن می باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده طراحی و اجرا شد. بیماران مبتلا به بدخیمی های سر و گردن که اندیکاسیون رادیوتراپی سر و گردن داشتند وارد مطالعه شده و به طور تصادفی در دو گروه لیزر روشن و لیزر خاموش (دارونما) قرار گرفتند. لیزر درمانی با استفاده از طول موج 685 نانومتر و دوز
5J/cm2 در 12 نقطه در حفره دهان طی جلسات رادیوتراپی انجام گرفت. موکوزیت دهانی بیماران با استفاده از معیار WHO توسط یک ارزیابگر بی اطلاع از گروه درمان ثبت می گردید.
یافته ها: 14 نفر در گروه لیزر و 25 نفر در گروه دارونما مطالعه را تکمیل کردند. تمامی بیماران در هر دو گروه به درجاتی از موکوزیت دهانی مبتلا شدند. طی مدت انجام مطالعه، به لحاظ آماری بیماران گروه دارونما شدت موکوزیت بالاتری در مقایسه با بیماران گروه لیزر تجربه کردند
(P=0.04). میانه زمان ابتلا به موکوزیت شدید (بالای 3) در گروه دارونما 16 روز و در گروه لیزر 21 روز بود (P=0.460).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، لیزر کم توان با طول موج قرمز می تواند شدت موکوزیت دهانی به خصوص موکوزیت دهانی شدید را در مقایسه با دارونما کاهش دهد.لیزر کم توان، موکوزیت دهانی، رادیوتراپی سرو گردن

 
 
Title:

Efficacy of Low level Ga/Al/As (685nm) laser in prevention of radiation induced oral mucositis in cancer institute / Imam Hospital between 2006_2009Abstract:

Introduction: Oral mucositis is a common morbid condition which is associated with chemotherapy and radiotherapy for which there is no standard treatment or prophylactic method. According to past studies the use of low level laser therapy (LLLT) can reduce the severity of mucositis in such conditions, both as treatment and a prophylactic factor.
Material and Method: From Sep 2006 to March 2009, 30 patients with carcinoma of oropharynx_Hypopharynx and oral cavity who were being treated with radiotherapy enrolled in the study; none of the patients were receiving concomitant chemotherapy. Malignant tumor was located outside the tested laser application areas. Patients were randomized to LLLt and placebo treatment starting on the 1st day of radiotherapy through the whole period of their treatment. Objective assessment of the degree of mucositis was recorded every other day by a physician blinded to the type of treatment using the WHO scale for grading of mucositis.
Results: All 39 patients developed degrees of mucositis during their course of radiotherapy.The maximum grade of mucositis was studied and the severity of mucositis appeared to be significantly higher in the non LLLT group (p=.04).
Conclusion: LLLT is capable of reducing the severity and duration of oral mucositis associated with radiation therapy.Keyword(s): Low-energy laser, Oral mucositis, Radiotherapy, Head and neck cancer