نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز در خصوص کم خونی فقرآهن و ارایه الگوی آموزشی مناسبگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی آموزش بهداشت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

مقدمه: فقر آهن شایع ترین مشکل تغذیه ای در جهان و یکی از عمده ترین علت های کم خونی می باشد. شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از توسعه یافته است که در این میان بیشترین سهم مربوط به کودکان و زنان می باشد.
هدف: بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز به منظور پیشگیری ازکم خونی ناشی از فقر آهن
.
روش بررسی: این مطالعه یک مداخله آموزشی بود که روی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز در سال 1386 در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه عبارت بودند از پرسشنامه شامل آگاهی، نگرش و عملکرد، پرسشنامه بسامد غذایی و شاخص های مهم کلینیکالی (درصد اشباع ترانسفرین، هموگلوبین و فریتین) که در 2 نوبت قبل و بعد از آموزش انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که قبل از آموزش اختلاف معنی داری بین گروههای مورد مطالعه از نظر آگاهی، نگرش، عملکرد، بسامد غذایی و تست خون وجود نداشت. اما بعد از انجام مداخله آموزشی افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش، عملکرد و بسامد غذایی گروه مداخله ملاحظه گردید. ولی اختلاف معنی داری در شاخص های کلینیکالی تحقیق در دو گروه مورد مطالعه ملاحظه نگردید.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی نه تنها بر آگاهی، نگرش و عملکرد ذهنی دانش آموزان تاثیر داشته بلکه بر عملکرد رفتاری آنان که توسط بسامد غذایی سنجش گردید، موثر بوده است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این است که مداخله آموزشی با صرفه ترین و پایدارترین راه مقابله با کم خونی ناشی از فقر آهن در جوانان و نوجوانان می باشد. لذا طراحی برنامه های آموزشی در این رابطه برای گروه های سنی نوجوان و جوان بخصوص دختران پیشنهاد میگردد.آموزش، آگاهی، نگرش، عملکرد، کم خونی ناشی از فقر آهن

 
 
Title:

The effect of nutrition education on knowledge, attitude and practice female junior high school education about dietary ironAbstract:

Background and objective(s): Iron deficiency anemia is the most common nutritional deficiency worldwide and the Iran. It can cause reduced work capacity in adults and impact motor and mental development in children and adolescents.
Therefore, this study was carried out to evaluate the effect of nutrition education on knowledge, attitude and practice female junior high school education about dietary iron.
Method: In the interventional experimental study (before and after), 70 students with iron deficiency anemia (based on the laboratory data: hemoglobin. Ferritin & TIBC%) were randomly selected and to two group: control and intervention (35 students each). Then the required data including socioeconomic characteristics, knowledge, attitude, practice and nutritional habits by a questionnaire were gathered. Three months after nutrition educational programs, the post test was done. The variables were evaluated by SPSS 14.
Results: The results of the study showed that the significant change in the knowledge, attitude and practice, food frequency was observed towards the improvement
Comparison of the biochemical findings don’t showed that the iron status indicated a significant increase in the Hb, Fr & TIBC%.
Conclusion: It seems that the adolescent girl education could be an effective strategy for improving the nutritional habits to increase dietary iron, prevention iron deficiency anemia and reduce its' complications.Keyword(s): education, knowledge, attitude, practice, iron deficiency anemia