برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدلسازی و پهنه بندی آلتراسیون ذخایر مس پورفیری با استفاده از دورسنجی (مطالعه موردی اندیس مس کهنگ)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)
شبانکاره مهدی (همکار طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

سنجنده آستر، تصویربردار چند طیفی 14 باندی است که بر ماهواره TERRA سوار بوده و اطلاعات منابع زمینی را در سه محدوده طیفی مرئی ـ فروسرخ نزدیک (VNIR)، فروسرخ موج کوتاه (SWIR) و فروسرخ گرمایی (TIR) اخذ می کند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی قابلیتها و توانایی های طیف سنج بازتابی و گرمایی فضابرد پیشرفته (آستر) در نقشه برداری زونهای دگرسانی در اطراف کانسار مس پرفیری کهنگ، است. با توجه به رفتار طیفی کانیهای هر یک از زونهای دگرسانی در محدوده باندهای SWIR سنجنده آستر، این زونها از راه اجرای فن تصویربرداری باند جذب نسبی (RBD) و فیلترگذاری تطبیقی (MF) از یکدیگر تفکیک شدند. تصاویر ترکیب رنگی توسط فاکتور شاخص بهینه(OIF)  از مولفه های اصلی و باندهای VNIR و SWIR برای تمایز سنگ میزبان از زونهای دگرسانی تهیه شد. محاسبه فاکتور شاخص بهینه برای ایجاد تصویر ترکیب رنگی نشان داد بهترین مناطقی که بیشترین آلتراسیون را دارند، شناسایی شده و با توجه به آنها هر یک از زونهای دگرسانی از یکدیگر و از سنگ میزبان قابل تمایز می باشند. در این طرح به دنبال مطالعات پتروگرافی و شناسایی کانیهای تشکیل دهنده در توده نفوذی منطقه کهنگ، زونهای دگرسانی پروپلیتیک، فیلیک، پتاسیک و سیلیسی معرفی شدند، در ادامه نمونه های مناسب برای آزمایشات ژئوشیمیایی به روش ICP_MS به استرالیا ارسال گردید.
در مطالعه بر روی داده های ماهواره ای TM و ASTER با استفاده از تکنیکهای دورسنجی شامل نسبتهای طیفی، تحلیل مولفه های اصلی و اندیس خلوص پیکسل لایه های اطلاعاتی آلتراسیون های این اندیس تهیه گردید.
بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی مس با واحدهای سنگی و زون های آلتراسیون نشان دادکه آبهای جوی عنصر مس را در بعضی از زونهای مذکور شسته
(Leaching) و احتمالا زون سوپرژن در عمق تشکیل داده باشد. بررسی های ژئوشیمیایی به روش های آماری انجام و در نهایت مدلسازی توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی بر این اندیس مس – پورفیری انجام شد.
برای بررسی تشکیل زون سوپرژن مس - مولیبدن پورفیری در عمق بعد از اکتشافات تکمیلی ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی (مغناطیس سنجی و پلاریزاسیون القایی)، حفاری عمیق اکتشافی بر روی آنومالی های تلفیقی پیشنهاد می گردد
.کلیدواژگان: دورسنجی، سنجنده استر، زون های دگرسانی، ژئوشیمی، فازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی

 
 
Title:

Modeling and alteration mapping of porphyry copper deposits by remote sensing methods case study: Kahang porphyry copper depositeAbstract:

The high probability of detecting Cu-Mo porphyrytic deposit types believed to have associations with Orumieh-Dokhtar volcanic belt occurrences in conjunction with its high demand and consumption in industrial sectors and hence lucrative market, the need for prospecting and exploration of such deposits is well understood. Kahang Copper indication (with roughly 2×5Km alteration extent) is located 73 Km north-east of Isfahan at the edge of Sanandaj-Sirjan and Orumieh-Dokhtar volcanic belt. The initial evaluation of observed mineral alterations and surface mineralization is considered to be an indication of a promising copper prospect.
The main goals of current study were to recognize the factors controlling copper mineralization and to evaluate the possibility of forming porphyry type copper deposit in depth and ultimately providing information to make decision for further follow up exploration programs. To achieve such objectives, information collected on geological (including mineralogy, lithology, mineral alterations and tectonics), remotely sensed imagery, geochemical and geophysical signatures from studied area were integrated and evaluated in a geographic information system framework.
Mineralogical studies in microscopic scale plus occurrences of quartz-magnetite pebble dikes and mineral alterations are all signs of typical and classical porphyrytic copper deposits.
Employing data from remotely sensed imagery including TM and ASTER sensors resulted in mapping mineral alterations which is considered as an important data layer through applying principle component analysis in conjunction with band ratio and pixel purity index techniques.
The exploratory evidential layers including geological, remote sensing, geochemical, geophysical and alterations were integrated in a geographic information system (GIS) using the logic approach of fuzzy layer combinations. The final output results from GIS approach led to the selection of the most favorable areas for further exploration planning. Finally based on above results it is suggested to carry out systematic IP and geomagnetic survey in order to visualize the 3D view of subsurface variations accompanied simultaneously by taking systematic litho-geochemical samples enabling the proposition of anomaly checking drilling sites at Kahang copper deposit.Keyword(s): remote sensing, ASTER, alteration zone, geochemistry, fuzzy, GIS