نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر عصاره حاصل از گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis Linn) بر روی سیستم تولیدمثل در مدل تجربی در شرایط in vivoگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: باروری و ناباروری

پژوهشگران: 
حیدری مهناز (مسئول طرح)
آخوندی محمدمهدی (همکار طرح)
صادقی محمدرضا (همکار طرح)
غفاری نوین معرفت (همکار طرح)
قاضی خوانساری محمود (همکار طرح)
زراعتی حجت (همکار طرح)
رجایی فرزاد (همکار طرح)
عامری فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

- چاپ 1 مقاله و ارائه 2 خلاصه مقاله در مجامع علمی داخلی


 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

زمینه و هدف: عصاره رزماری به عنوان یک داروی گیاهی در سرتاسر جهان شناخته شده است. این گیاه دارای خواص آنتی اکسیدانت بوده، همچنین دارای خواص ادرارآور، ضد اسپاسم و ضد التهاب می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره رزماری روی سیستم تناسلی رت نر بود.
روش بررسی: 18 عدد رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی انتخاب شدند و به سه گروه، یک گروه کنترل (6 عدد) و دو گروه درمانی (هرکدام 6 عدد) تقسیم شدند. گروههای درمانی به ترتیب دوزهای 50mg/kg و 100mg/kg از عصاره آبی رزماری که از برگها، گل و ساقه گیاه آماده شده بود، روزانه بوسیله گاواژ در طی دو ماه دریافت کردند. گروه کنترل فقط آب دریافت کردند. نمونه های خون برای سنجش تستوسترون در سه زمان قبل از شروع درمان، در اواسط دوره و انتهای مطالعه به وسیله کمی لومی نسانس مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی پارامترهای اسپرم و بررسی های هیستولوژی نیز در پایان مطالعه صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که از نظر شمارش اسپرم، میزان حرکت اسپرم، حیات اسپرم تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و گروههای درمانی وجود نداشت. در بررسی های هیستولوژی، تعداد اسپرماتوگونی ها، اسپرماتوسیت ها و اسپرماتیدها تفاوت معنی داری بین گروههای مختلف وجود داشت. تعداد سلول های لایدیگ در گروههای درمانی (100mg/kg) افزایش معنی داری نسبت به دیگر گروهها داشت. سطح هورمون تستوسترون در گروه های درمانی نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری داشت.
نتیجه گیری: احتمالا عصاره رزماری با دوزهای 50mg/kg و 100mg/kg، اثر آنتی آندروژنیک دارد.عصاره رزماری، رت، تستوسترون، اسپرماتوژنز

 
 
Title:

The effect of Rosmarinus officinalis extract on male reproductive system rat in vivoAbstract:

Introduction: Extracts of rosemary “Rosmarinus officinalis” have been used in folk medicine as a diuretic, antioxidant, antispasmodic and anti inflammatory effect. The aim of this study was to evaluate the effect of rosemary extract on male reproductive tract in rats.
Methods and Material: The twenty four male Wistar rat were selected and randomly divided in control (n=6) and experimental (n=12) groups. The experimental groups split into two groups. The first and second experimental groups were received 50 and 100 mg/kg doses of rosemary aqueous extract (RAE) made with leaves, flower and stem daily by gavage during 2 months period, respectively. However, the control group received only water. Blood samples were evaluated for testosterone level at 3 times before treatment, at mid period and the end of study by chemiluminescence. Sperm parameters and histological evaluation were studies at the end of study.
Result: The result of study showed that there was no significant difference in sperm count, viability and motility in all of experimental groups when compared with control group. In histological evaluation, there was a significant difference in the number of spermatogonia and spermatocytes in all of experimental groups when compared with the control group. The number of leydig cells was increase in group received 100 mg RAE when compared to other groups. The testosterone level were significantly decreased in both experimental groups when compared to the control group (P<0.05).
Conclusion: It was concluded that rosemary extract have antiandrogenic effect.Keyword(s): spermatogenesis, testosterone, Rosmarinus officinalis, rat