برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه روش ادغام درمان ضد احتقان ترکیبی (CDT) و پمپ فشاری با روش CDT به تنهایی در درمان بیماران مبتلا به ادم لنفاوی بعد از ماستکتومیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حقیقت شهپر (مسئول طرح)
لطفی معصومه (همکار طرح)
ناظمی فیروزه (همکار طرح)
سلامی ملیحه (همکار طرح)
یونسیان مسعود (همکار طرح)
اکبری محمداسماعیل (همکار طرح)
جوادی تاش زینب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

هدف: علیرغم عدم وجود درمان قطعی در مبتلایان به لنف ادم، برخی روش ها مانند استفاده از آستین های کشی، پمپ فشاری، ماساژ درمانی و یا احتقان زدایی مختلط  (CDT: Combined Decongestive Therapy)برای کنترل لنف ادم بکار گرفته می شوند. هدف این مطالعه، مقایسه دو روش درمانی یعنی روش ادغام CDT و پمپ فشاری با روش معمول CDT به تنهایی در درمان بیماران مبتلا به ادم لنفاوی بعد از ماستکتومی می باشد.
مواد و روش کار: این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد. مبتلایان به لنف ادم پس از ماستکتومی که در طی سال های 1387–1386 جهت درمان به کلینک لنف ادم مرکز بیماری های پستان مراجعه می نمودند وارد مطالعه شدند. نمونه گیری با روش
Stratified Random Allocation (تخصیص تصادفی طبقه بندی شده) انجام شد و در هر یک از بازوهای مطالعه افراد بر حسب اندازه حجم توده بدنی (BMI: Body Mass Index) به دو گروه تقسیم شدند (BMI≥30 وBMI<30 ) تصادفی کردن در هر یک از گروه ها با تکنیک Block Randomization و در بلوک های چهار تایی صورت گرفت.
یافته ها: در مجموع 56 بیمار در گروه ادغام پمپ و
CDT (مداخله) و 56 نفر در گروه CDT تنها (عدم مداخله) قرار گرفتند. درصد کاهش حجم ادم لنفاوی در دو گروه مداخله و عدم مداخله به ترتیب %37.5 و %43.1 محاسبه شد. (P=0.036) این درصد کاهش حجم 3 ماه بعد از خاتمه درمان به ترتیب %7.5 و %16.9 بود .(P=0.167) تفاوت توزیع متغیرهای جمعیتی و بالینی در دو گروه تحت مطالعه در سطح a=0.05 معنی دار نبود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به کاهش حجم بیشتر روش
CDT در فاز حاد و نگهدارنده نسبت به روش ادغامی که بخشی از اجزای CDT توسط پمپ جایگزین گردیده است، به نظر می رسد کهCDT روش مناسب تری در کنترل لنف ادم می باشد. همراهی و مشارکت متخصصین بهداشتی و شرکت های تجهیزات پزشکی در افزایش نیروهای آموزش دیده در زمینه درمان لنف ادم ،آموزش روش CDT به بیماران و تشویق آنان به بکارگیری دقیق و کامل آن همراه با پمپ های فشاری می تواند با ارایه درمان مناسب با اثربخشی بیشتر، در ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان بسیار موثر باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Comparing the result of two treatment methods of post mastectomy lymphedema: CDT (Combined Decongestive Therapy) and combination of CDT with intermittent compression pumpAbstract:

Objective: There is no cure for breast cancer associated lymphedema. Numerous therapeutic interventions have been offered to treat this potential disabling and disfiguring condition. In this study, we compared Combined Decongestive Therapy (CDT) with combination of CDT and intermittent compression pumps (ICP) in treatment of post mastectomy lymphedema.
Materials & Methods: In a randomized clinical trial, we studied the result of treatment in referred patients to lymphedema clinic of Iranian Center for breast cancer in 2008. After stratifying patients according their body mass index, they were allocated randomly to one of treatment modalities. The volume reduction of arm was measured by water displacing technique.
Results: one hundred and twelve patients were randomized to two equal groups receiving daily CDT alone or combination of CDT and ICP. During intensive phase of treatment, CDT alone yielded a higher mean volume reduction than combination modality (43.1% vs. 37.5%; p=0.036). Measuring volume in 3 months later showed 16.9% volume reduction by CDT alone, while the volume decreased 7.5% by CDT plus ICP. No statistically significant differences in demographic and clinical variables between two groups were observed.
Conclusion: This study demonstrates that CDT alone is more successful in the treatment of post mastectomy lymphedema than substituting some of its components by ICP. It seems that cooperation of health professionals and medical Equipment companies in increasing CDT trained personnel, educating CDT to patients and persuading them to use it completely adjacent to ICP can provide better treatment results and higher quality of life for them.Keyword(s): breast cancer, lymphedema, CDT, ICP, Iran