نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان به فرار از خانهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم رفتاری

پژوهشگران: 
افراسیابی حسین (مسئول طرح)
جمشیدی بهنام (همکار طرح)
خواجه نوری بیژن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه طرح به کارفرما


 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی میزان گرایش نوجوانان به فرار از خانه به انجام رسید. به این منظور ابتدا تحقیقات و نظریات مختلف پیرامون انحرافات اجتماعی و بویژه فرار از خانه مرور شده و بر این اساس چهارچوب نظری و مدل تحقیق طراحی شد. به کمک این مدل تعداد 20 فرضیه استخراج و در پرسشنامه ای مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با رویکرد کمی و با روش پیمایشی داده های مورد نیاز را گردآوری نمود. نمونه تحقیق شامل 597 نفر از نوجوانان 19ـ13 ساله شهر شیراز می باشند که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای جنسیت، درآمد خانواده، وضعیت مهاجرت خانواده، دلبستگی به خانواده، دلبستگی به دوستان،تعهد مذهبی، نابسامانی خانواده، گسیختگی خانواده، استفاده از رسانه ها و فناوری های ارتباطی، با میزان گرایش جوانان به فرار از خانه رابطه معنی داری دارند. متغیرهای سن والدین، تحصیلات پاسخگو و والدین، هویت طبقاتی رابطه معنی داری با متغیر وابسته نشان نداد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که از بین کلیه متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای نابسامانی خانواده، درآمد خانواده، میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و جنسیت وارد مدل رگرسیون شده و توانسته اند در مجموع 55 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. از این میان نابسامانی خانواده مهمترین متغیری بود که بر گرایش نوجوانان به فرار از خانه تاثیر دارد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات و محدودیت های تحقیق ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

The purpose of this research was the investigation of the youth tendency to run away from home. First of all the researches and theories about social deviance and run away were reviewed and according to them research model and 20 hypothesis were designed and measured by a questionnaire. Research done in quantitative approach and gathered data with survey method. Sample contained 597 youth that had 13-15 years old and selected with multistage random sampling. Results showed that respondents gender and age, family income and migration status, respondent family attachment, friends attachment, religious commitment, family anomy, family disruption, mass media and ICT using related significantly to tendency toward runing away from home. Parents age and education, respondents education, respondents marriage status, occupation status and class identity did not have significant relationship with runing away. In multivariate analysis, family anomy, family income, ICT using and gender entered in  regression model and explained 55 percent of run away variations. Among variables that entered in regression, family anomy was more important than others. Finally results were discussed and suggestions and research limitations were mentioned.Keyword(s): run away from home, youth, family anomy