نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و تولید آزمایشگاهی کیت اندازه گیری تری گلیسیرید در سرم خونگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: معاونت و پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نمونه سازی شده و در صورت نیاز قابل تولید انبوه است.
جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی- تشخیصی درمانی (تشخیص طبی) و تولیدی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح یک روش کالریمتری آنزیمی برای اندازه گیری میزان تری گلیسیرید در مایعات بیولوژیک توصیف شده است. در این متد تک محلولی عمل هیدرولیز تری گلیسیریدها در سرم خون بصورت اختصاصی بوسیله آنزیم لیپاز کاتالیز و تولید گلیسرول می نماید. سپس گلیسرول تولید شده در واکنشی که بوسیله آنزیمهای گلیسرول کیناز و گلیسرول فسفات اکسیداز کاتالیز میشود منجر به تولید محصول پراکسید هیدروژن میگردد. پر اکسید هیدروژن در حضور آنزیم پراکسیداز و 4 – آمینو فنازون به عنوان سیستم کروموژنی مونیتور میشود. نسبت نمونه به معرف یک به 150 و جذب این سیستم کروموژنی در طول موج 510 نانومتر نتایج مفید و مثبتی را موجب گردیده است. این کیت تنها شامل یک معرف کار پایدار است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد واکنش شیمیایی در مدت 15 دقیقه و در دمای اتاق کامل میشود. منحنی استاندارد برای غلظت تری گلیسیریدها تا 13.5 میلی مول در لیتر خطی است. ضریب تغییرات برای مطالعات within-run و between-run به ترتیب 1.6 و 3 درصد برای این کیت قابل گزارش است. این متد در آزمایشگاههای معمولی بصورت دستی و در مراکز بزرگ و بیمارستانها با دستگاه اتو آنالیزر قابل استفاده است.
سابقه و هدف: آزمایشگاههای تشخیص طبی همه روزه پذیرای بیمارانی هستند که بنا به توصیه پزشک معالجشان برای انجام تست تری گلیسرید خون مراجعه می کنند. در این پژوهش یک روش آنزیمی برای انجام این تست ارایه شده که سرعت و دقت آن از روشهای شیمیایی بیشتر است.
مواد و روشها: عمده ترین مواد مورد استفاده برای تهیه این معرف عبارتنداز:
گلیسرول کیناز – گلیسرول فسفات اکسیداز – لیپاز – پراکسیداز – آمینوفنازون – آدنوزین – 5 - تری فسفات، فروسیانیدپتاسیم که ساخت شرکت سیگما بودند.
همچنین پتاسیم دی هیدروژن و پتاسیم منوهیدروژن فسفات، کلرور منیزیم و ترایتون از مرک آلمان خریداری شدند. مواد دیگر دارای خلوص آنالیتیکال بوده، از منابع معتبر تهیه شدند. معرف تری گلیسیرید شامل تامپون فسفات و آنزیمهایی است که هیدرولیز تری گلیسرید موجود درنمونه را کاتالیز مینمایند. برای انجام این آزمایش
1.5 سی سی از این معرف را با 10 میکرولیتر سرم خون مخلوط نموده و به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه می نماییم. سپس جذب نوری را در مجاورت استاندارد و بر علیه بلانک در طول موج 510 نانومتر قرائت نموده میزان تری گلیسرید نمونه مورد آزمایش را اندازه می گیریم.
یافته ها: منحنی تغییرات جذب خالص تری گلیسرید بر علیه غلظتهای مختلف از صفر تا
13.5 میلی مول در لیتر رسم گردید. ضریب همبستگی منحنی خطی 0.999 بود. بازیافت آنالیتیکی تری گلیسرید با غلظت بالا و با غلظت پایین و با مخلوط این دو از 1 تا 13.5 میلی مول در لیتر 100.7، 100.6 و 99 درصد قابل گزارش است.
پس از اضافه نمودن نمونه به معرف حداکثر درمدت 15 دقیقه شدت رنگ تشکیل شده توسعه پیدا می نماید که بمدت یکساعت در دمای 22 درجه و در دمای 37 درجه پایدار است. میزان تری گلیسرید موجود در سرم کنترلهای مختلف با این روش تعیین گردید که با روش یو – وی قابل مقایسه است.
نتیجه گیری و توصیه ها: این پژوهش نشان میدهد که اندازه گیری تری گلیسرید درمایعات بیولوژیک به روش آنزیمی از سرعت و دقت بیشتری نسبت به روشهای شیمیایی برخوردار است و می تواند الگویی برای تولید انبوه باشد.تری گلیسرید، سرم، آنزیمها

 
 
Title:

Improved method for Laboratory production of triglycerides determination reagent in serumAbstract:

A colorimetric method is described for the determination of biological fluid triglycerides content.
In this single reagent enzymatic procedure for specific determination of triglycerides in serum, hydrolysis of triglycerides is catalysed by lipase to produce glycerol.
Then the released glycerol is assayed in a reaction catalysed by glycerol kinase and glycerol phosphate oxidase in a system that generates hydrogen peroxide. The hydrogen peroxide is monitored in the presence of horseradish peroxidase with 4 – amino phenazone as the chromogenic system. The sample – reagent volume ratio is 1:150 and absorbance of this chromogen system at 510nm affords useful results. A single stable working reagent is used. The reaction is completed in 15 minutes at room temperature. The standard curve is linear for triglyceride concentrations as great as 13.5 mili mol per litre. within – run and between – run precision studies showed coefficient variations of 1.6 and 3% respectively.
This method is suitable for manual and automation.

Background: Determination of triglycerides in serum is a routine test which is done in diagnostic laboratories. There are several chemical methods for doing this test. Our enzymatic method is direct and more accurate.
Materials and methods: Main chemicals which have been used for this reseacrch were:
glycerokinase, glycerolphosphate oxidase, lipase, peroxidase, aminophenazone, adenosine – 5– triphosphate, potassiumferrocyanide, these chemicals were purchased from sigma co. potassium dihydrogen and monohydrogen phosphate , magnesium chloride and triton from merck. Other chemicals were anlalytical grade.
The working reagent is a solution in phosphate buffer and enzymes. Then 10 µL of sample (serum or plasma) is added to 1.5 mL of working reagent. After 15 min the absorbance is measured at 510 nm vs the reagent blank.
Results: we assessed the linearity and sensitivity of reagent responses for a suitable diluted triglyceride concentration solution, 0 to 13.5 mmol/L. Coefficient correlation was 0.999. The analytical recovery of triglyceride assay in concentrations ranging from 1 to 13.5 mmol/L was 100.7, 100.6 and 99% respectively.
Color stability was tested with use of three different pools of human sera and with the working glycerol standard, no important changes in absorbance were detected during 60 min observation after 15 min incubation time at 22
ْC and 37 ْC.
Conclusion : Determination of triglycerides in biological fluids by the use of enzymes is direct and accurate. This proposed method also offers rapid execution and good reliability and recommended for large scale preparations.Keyword(s): Triglycerides, Serum ,Enzymes, Determination