نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص ضد قارچ و ضد آفات گیاه Artemisia haussknenchti (درمنه) به منظور فرمولاسیون برای مقایسه با نمونه تجاریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خان احمدی معصومه (مسئول طرح)
نگهبان مریم (همکار طرح)
محجوب سیدمهدی (همکار طرح)
قاسمی سمیرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

با توجه به اثرات زیست محیطی و تاثیرات ضد آفات سنتزی بر سلامتی انسان و همچنین چرخه طولانی تخریب آنها در طبیعت، توجه به سموم ضد آفات طبیعی بویژه از منابع گیاهی مورد توجه قرار گرفته است.
در این مطالعه اثرات دور کنندگی و دوام اسانس و عصاره گیاه
Artemisia hausskenechtii روی حشرات دو گونه آفت انباری شامل Sitophilus oryzae و Tribolium castaneum در شرایط دمایی  27±1سانتی گراد و رطوبت نسبی65±5  درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثرات ضد قارچ عصاره و اسانس این گیاه نیز به روش دیسک کاغذی و اختلاط با محیط کشت روی دو قارچ بیماری زای Fusarium oxsyporum و Bypolaris sorkiniana مطالعه شد.
نتایج نشان داد حشرات مورد بررسی نسبت به اسانس گیاه حساسیت بیشتری نشان داده و سریعتر تلف گردیدند. همچنین دوام سمیت اسانس روی شپشه برنج بیشتر از شپشه آرد بوده است.
همچنین بررسی طیف های SEM نمونه نانوکپسول تهیه شده نشان داد که با دور همزن 11000، امولسیفایر تویین 80، کمک امولسیفایر PVP و دمای 45 درجه سانتی گراد اندازه ذرات کوچک و کروی و پایدار خوب حاصل گردیده است. شپشه آرد و برنج نسبت به غلظت های مختلف اسانس و کپسول و مدت زمانی که در معرض اسانس قرار گرفته اند عکس العمل های متفاوتی از خود بروز می دهند همچنین خاصیت سمیت تنفسی اسانس توسط تکنیک کپسوله کردن محافظت شده و کمتر می شود. همچنین سمیت تماسی در اسانس وجود نداشته اما در نانوکپسول فرموله شده ایجاد می گردد.
در نتایج حاصل از مقایسه اثر بازدارندگی اسانس با عصاره اتانولی گیاه درمنه به روش اختلاط با محیط روی رشد میسلیومی دو قارچ B. sorokiniana و F. oxysporum مشخص شد که در مجموع اثر بازدارندگی اسانس بیشتر بوده است.درمنه، ضد آفات سنتزی، ضد آفات طبیعی

 
 
Title:

Study of fungicidal and insect repellent properties of Artemisia haussknenchti for formulation of commercial sample Pesticide Commercial sample formulation from ArtemisiaAbstract:

Due to more suspect toxicological properties and environmental half-lives of synthetic pesticide, plants have been identified as main sources for use as natural pesticides.
This study emphasized on A. husskenechti as a new source for natural pesticide.
In this study repellent activity and persistence of essential oil and extract of A. husskenechti were investigated against two stored product insect species Tribolium castaneum & Sitophilus oryzae at 27±10C, 65±5 %R.H under dark condition.
Furthermore, antifungal activity of essential oil and extract of this plant against Bypolaris sorkiniana & Fusarrium oryzae based on two methods: Agar diffusion and Paper discs method were investigated.
The results showed that these stored pests are more sensitive to the essential oil than the plant extract.
Also results demonstrated the efficacy of A. husskenechti essential oil for repellant against Bypolaris sorkiniana than Fusarrium oryzae. To fabricat nano-capsules Tween 80 was used as a surfactant, and PVP as co emulsion fir. Scanning Electron microscopic photograph showed that in 11000 rpm dried nano-capsules appeared to be spherical shape.
half-life time of the nano -capsulated essential oil was significantly longer than A. husskenechti oil.Keyword(s): Natural pesticides, Commercially Synthesized pesticides, Artemisisa