برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر هورمون LH بر روند تکوین و تکامل جنین موش سوری در محیط کشت توام با سلول های اپیتلیال اویداکت موش سوری، گوسفند و گاومیشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان و در درمان (ناباروری) مورد بهره برداری قرار گرفته است.
ـ ارائه مقاله به صورت پوستر در پانزدهمین کنگره علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران و کنگره های 16th International Congress on Animal Reproduction، 15th World Congress on Invitro Fertilization و 4th Congress on Invitro Maturation


 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

ابتدا تک لایه های سلول اپیتلیال اودیاکت گوسفند، گاومیش و موش (OEC) در محیط کشت DMEM/F12 آماده شد. سپس موشهای تحریک تخمک گذاری شده بطریق In vivo بارور و جنینهای 2 سلولی به روش oviduct flushing جمع آوری شدند. محیط همکشتی با 10ng/ml هورمون LH تیمار شد. برای گروههای آزمایش ازسیستم همکشتی قطره های G1/G2™Ver.5 روی تک لایه های اپیتلیال اودیاکت گوسفند، گاومیش و موش که هر کدام شامل دو زیر گروه همراه و بدون هورمون LH بودند، استفاده شد. برای گروههای کنترل، جنین ها در قطره های G1/G2™Ver.5 همراه و بدون LH کشت داده شدند. میزان رشد، تکوین و کیفیت جنینهای هر گروه بصورت روزانه بررسی و با روشهای آماری مقایسه شد. در انتهای دوره کشت پس از رنگ آمیزی افتراقی بلاستوسیست ها، تروفواکتودرم (TE) و سلولهای توده سلولی داخلی (ICM) با میکروسکوپ فلوئورسانت بررسی شدند.
در هر سه گروه آزمایشی گوسفند، گاومیش و موش، جنینهای کشت داده شده در سیستم همکشتی قطره های G1/G2™Ver.5 روی سلولهای اپیتلیال در حضور هورمون LH، افزایش رشد و تکوین معنی داری نسبت به سیستم همکشتی بدون هورمون LH را نشان دادند (P≤0.05). همچنین، در بلاستوسیستهای بدست آمده از زیرگروههای آزمایشی تیمار شده با هورمونLH ، افزایش معنی دار میانگین تعداد کل سلول نسبت به زیرگروههای آزمایشی بدون هورمون LH و گروههای کنترل مشاهده شد (P≤0.05).
این یافته ها نشان میدهد که افزایش سطح هورمون
LH پیش از تخمک گذاری ممکن است باعث پیشبرد رشد و تکوین جنین تا مرحله لانه گزینی شود. این نتایج میتواند تاثیر بسزایی در بهبود روشهای مورد استفاده در تکنولوژی های کمک باروری که در آنها از سیستم های همکشتی جهت افزایش میزان باروری استفاده میشود به همراه داشته باشد. سیستم همکشتی سلولهای اپیتلیال اویداکت تیمار شده با هورمون LH در محیط In vitro میتواند باعث بهبود رشد و تکوین، از هر دو نظر کیفیت (افزایش تعداد سلولهای بلاستوسیست) و میزان رشد و تکوین گردد.کلیدواژگان: هورمون LH، سلولهای اپیتلیال، اودیاکت، همکشتی

 
 
Title:

Effect of LH Hormone on Mouse Blastocyst Development in Different Epithelial Cell Coculture SystemsAbstract:

Background: This study was designed to develop a new co-culture system and assess the effect of Luteinizing hormone (LH) using sequential media to promote development and increase the quality of 2-cell Ovine embryos through the 8-16 cell stage to morula and blastocyst stages.
Material & Methods: Monolayers for co-culture were prepared from Ovine, Bovine and Murine oviduct epithelial cells (OEC) in DMEM/F12 medium and in vivo-fertilized 2-cell murine embryos were collected by flushing from superovulated mice. Co-culture media was treated with 10 ng/ml LH. Embryos were cultured in G1/G2™Ver.5 drops alone and containing LH, as the control groups and on OEC monolayers in G1/G2™Ver.5 drops alone and containing LH as the experimental groups. Development and quality rates were determined for all embryos daily and statistically compared. At the end of the cultivation period, differentially stained trophectoderm (TE) and inner cell mass (ICM) of expanded blastocysts from each group were examined microscopically.
Results: The embryos cultured on OEC monolayers in G1/G2™Ver.5 drops treated with LH had a significantly higher developmental rate than those of the group without LH and the control groups (P?.05). The blastocysts from the LH treated co-culture, in comparison with the subgroups without LH and the control groups, also had a significantly higher mean cell number in all Ovine, Bovine and Murine groups (P?0.05).
Conclusions: These findings suggest that elevated periovulatory LH levels may promote preimplantation embryo development. These results have important implications for assisted reproductive technologies in which co-cultures are used to improve pregnancy rates. Ovine Oviduct Epithelial cell co-culture system treated by LH could improve in vitro preimplantation embryo development both in terms of quality (increasing blastocyst cellularity) and developmental rat.Keyword(s): hormone (LH), Epithelial cell, oviduct, co-culture