نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین میزان اضطراب و افسردگی در بانوان مراجعه کننده به کلینیک ماموگرافیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در نهمین کنگره بین المللی (ANTI-Cancer) در پاریس فرانسه در سال 1999


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

ماموگرافی یکی از انواع روش های غربالگری و تشخیص سرطان پستان است. از آنجا که انجام ماموگرافی معمولا همراه با نوعی اختلال روحی روانی است، لذا بانوان در انجام آن با مشکلاتی مواجه هستند.
این مطالعه به بررسی اضطراب و افسردگی در بانوان مراجعه کننده به کلینیک ماموگرافی پرداخته است.
در مجموع 1147 زن به هنگام مراجعه به کلینیک های ماموگرافی با یک پرسشنامه استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بر اساس معیارها و امتیازات بدست آمده 27% از بانوان در معرض اختلال اضطراب و 14% از آنان در معرض اختلال افسردگی قرار داشتند. همچنین نتایج ماموگرافی نشان داد که فقط 7% از بانوان مشکوک به سرطان پستان بوده اند. هنگامی که امتیاز اضطراب و افسردگی بانوان با تشخیص ماموگرافی آنان مقایسه شد، تحلیل داده ها نشان داد که رابطه ای بین تشخیص ماموگرافی و میزان اضطراب و افسردگی وجود ندارد. در این مطالعه بانوانی که از تحصیلات کمتر برخوردار بودند، اضطراب بیشتری را به هنگام ماموگرافی از خود بروز دادند. درمورد افسردگی نیز بانوان بی سواد بیشتر دچار اختلال بودند. همچنین اختلال اضطرابی در بانوان جوان تر و اختلال افسردگی در بانوان مسن تر بیشتر مشاهده شد، اگرچه این رابطه از نظر آماری معنی دار نبود.
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بانوانی که جهت انجام ماموگرافی مراجعه می کنند، لازم است افرادی که از آموزش کمتری برخوردارند و گروههای سنی خاص، مورد توجه بیشتری قرار گرفته و راهنمایی های لازم برای آنان فراهم شود.

 
 
Title:

Anxiety and depression in women attending a breast cancer mammography centerAbstract:

The objective of this study was to measure anxiety and depression in women attending a breast cancer specialist centre for either diagnostic or screening mammography. Anxiety and depression were assessed using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). A consecutive sample of women was entered into the study and the HADS was administered at their first clinic visit, before the diagnosis was made. In all 1147 women completed the questionnaire. The results indicated that 27% of women suffer from severe anxiety and 14% from severe depression symptoms. However the mammography results indicated that only 7% of the women had suspicious results of having breast cancer. When the association between mammography results and psychological symptoms were examined, there were no significant associations between diagnosis and severe anxiety or sever depression symptoms. In addition, the findings showed that those who had lower level of education were more likely to suffer from severe anxiety. In contrast the less education were associated with significant severe depression symptoms. In conclusion the results suggest that less education need more attention when they are attending for mammography. The findings from present study also might contribute to improvements of the service is offered in order to reduce anxiety and depression.Keyword(s):