نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

«مطالعه و بررسی پیرامون علل ایجاد Bulking در سیستم لجن فعال و روشهای پیشگیری و رفع آن»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  زمستان 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

به پیشنهاد کمیته تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان، و به دنبال انجام بررسیهای اولیه پیرامون ضرورت اجرای طرح، در اوایل سال 1369 پیشطرح «مطالعه و بررسی پیرامون علل ایجاد بالکینگ در سیستم لجن فعال و روشهای پیشگیری و رفع آن» توسط شاخه مهندسی شیمی جهاد صنعتی اصفهان تعریف و جهت تصویب به دفتر مرکزی ارسال گردید.
پس از انجام بررسی های زیاد نهایتا فاز صفر طرح به منظور روشن شدن بیشتر موضوع و امکان تعریف و برآورد دقیق فازهای بعدی به تصویب رسید.
این فاز شامل: بررسی تحقیقات انجام گرفته و اطلاعات موجود در سطح کشور، خلاصه
Abstractها در زمینه بالکینگ، و جمع بندی و نتیجه گیری جهت نحوه ادامه طرح بوده و مدت اجرای آن دو ماه می باشد.
در انجام این فاز از طرح ابتدا مطالعات مقدماتی در رابطه با موضوع انجام گرفت. سپس
Search عناوین منتشره در این زمینه در سطح جهان، با استفاده از سیستم online سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، صورت پذیرفت که نتیجه آن 56 عنوان به همراه چکیده موضوع هر یک می باشد و عینا در ضمیمه شماره 1 گزارش آمده است.
به منظور اطمینان از کامل بودن
Search انجام گرفته، شماره های 110-113 از Chemical Abstract نیز در رابطه با موضوع جستجو گردید که نتیجه آن در ضمیمه شماره 2 آمده است. و همانطور که دیده می شود اکثر عناوینی که مقالات مربوط به آن بزبان انگلیسی می باشند در ضمیمه شماره 1 نیز آمده است.
نهایتا می توان گفت عناوین گردآوری شده به طور نسبتا کاملی موضوع را در برمی گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):