نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی کامپیوتری هندسه راهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

کلیه برنامه ها با QUICK BASIC روشن 4.5 نوشته شده اند. کل برنامه دارای 128 سابروتین میباشند. حجم کل برنامه های ExE نشد 127.975 کیلوبایت میباشد حجم ONJ برنامه SEC.BAS بعلاوه دیگر برنامه های ExE شده 335.768 کیلوبایت، میباشد. لازم به توضیح است کامپیوتر برنامه SEC.BAS را OBJ نموده و به علت بزرگی برنامه (حدود 100 کیلوبایت) نتوانست آن ExE کند. جهت ExE کردن بایستی برنامه مذکور را قطعه قطعه کنیم و هر قطعه را جداگانه OBJ نموده و در پایان با هم LINK نماییم که این کار به علت حجیم بودن برنامه و اینکه بیش از یکصد سابروتین به طور تنگاتنگ به هم پیوسته بوده و سابروتین ها از نتایج یکدیگر به طور گسترده استفاده می کنند مستلزم یک تجدید و بازنگری کلی به برنامه است تا برنامه را طوری تغییر داده و تنظیم کنیم که قابل قطعه قطعه شدن بوده و هر قطعه بتواند جداگانه عمل کند (در واقع بایستی برنامه دیگری را پایه ریزی کرد).
برنامه ها به قرار ذیل میباشند
-1
برنامه مقاطع عرض با نام BC.BAS:
حجم این برنامه 98.413 کیلوبایت بوده و OBJ آن 268.518 کیلوبایت میباشد. این برنامه 106 سابروتین دارد. فایلهای ورودی نمونه آن KK2,KK1 میباشند که کافی است در پاسخ کامپیوتر فقط KK را وارد کنیم.
-2
برنامه طراحی قوس های افقی با نام HCUR.BAS
حجم این برنامه 7.944 کیلوبایت بوده و ExE آن 11.166 کیلوبایت میباشد. این برنامه 5 سابروتین دارد. این برنامه فایل ورودی نداشته و محاوره ای عمل میکند.
-3
برنامه منحنی بروکنر با نام BROK.BAS:
حجم این برنامه 9.349 کیلوبایت بوده و ExE آن 27.084 کیلوبایت میباشد. این برنامه 6 سابروتین دارد. فایلهای ورودی آن فایلهای خروجی در برنامه BAS میباشند. که بعدا به فایل ورودی تبدیل میشوند فایلهای ورودی نمونه آن به ترتیب BRO.DAT و DEPO.DAT میباشند.
-4
برنامه پروفیل طولی با نام PRO.BAS:
حجم این برنامه 7.631 کیلوبایت بوده و ExE آن 12.344 کیلوبایت میباشد. این برنامه 6 سابروتین دارد فایل ورودی آن سومین فایل خروجی در برنامه SEC.BAS میباشد که بعدا به فایل ورودی تبدیل میشود. (مثلا (F5 فایل ورودی نمونه آن DAT.BAS میباشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):