نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فرمولاسیون تولید نمک دوبار غنی شدهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شهیدیان زهرا (مسئول طرح)
عباس تبار حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

هدف از این تحقیق دوبار غنی سازی نمک با آهن و ید به منظور جلوگیری از کمبود ید و آهن می باشد. مهمترین مشکل برهم کنش بین آهن و ید و در نتیجه از دست رفتن ید می باشد.
ماندگاری نمک بسیار خالص غنی شده با فروس فومارات و پتاسیم یدید را می توان با افزودن پایدار کننده های معمول (درصورت عدم حضور رطوبت) زیاد کرد
.
برای استفاده از نمک های ناخالص در شرایط مرطوب ید باید حفاظت شود. به منظور تولید نمک دوبارغنی شده با آهن و ید از روش میکروکپسولاسیون ذرات ید به وسیله دکسترین سفید استفاده شده که روش موثری می باشد و پایداری ید و نمک نمک دوبار غنی شده برای حداقل یک سال افزایش می دهد. روش تولید و میزان پایداری نیز بررسی شده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):