نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نحوه و میزان برجسته سازی مطالب هنری ده روزنامه در تابستان 1383گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
خبری محمدعلی (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
عسکری مقدم رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز و زمستان 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

امروزه وسایط ارتباط جمعی دارای نقش انکارناپذیر و حیاتی در زندگی انسان دارند و کمتر کسی را می توان یافت که از کنار آنها با بی اعتنایی بگذرد.
کارکرد رسانه ها در عصر ارتباطات بی شک، در همه عرصه ها انکارناپذیر است. رسانه های ارتباطی اکنون قادرند انسان را در نقاط دور و نزدیک به خود جلب و جذب کرده و با اطلاعات خود، افکار و الگوی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار دهند. وسایط ارتباط جمعی با انتقال اطلاعات و مبادله افکار و عقاید نقش بزرگی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری به عهده گرفته اند.
یکی از عرصه ها وابعاد مهم فعالیت رسانه ها، جمع آوری، تنظیم و انتشار اخبار است. آنها از این طریق گیرندگان و مخاطبان خود را از رویدادهای گوناگون آگاه نموده و دنیای شلوغ و پیچیده کنونی را برایشان روشن و قابل شناخت می نمایند. روزنامه ها از طریق اهداف گوناگون اثر بخشی خود را بیان می کنند. پوشش خبری، گزینش برای چاپ، نحوه گزارش، محل درج مطالب در روزنامه ها، پیگیری و تداوم درج مطالب، برجسته سازی و روشهای گوناگون، به پیام آفرینان مطبوعات این امکان را می دهند تا با دستکاری غیر ملموس رخدادها، به نوعی بازنمایی آنها بپردازند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):