برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات و بررسی شناسایی پتانسیل های آبزی پروری شهرستان های ورامین و پاکدشتگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیلات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1381

کارفرما: اداره کل شیلات استان تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح با هدف ارائه خدمات کارشناسی و اجرایی با انجام مطالعات شناسایی و پتانسیل های آبزی پروری شهرستان های ورامین و پاکدشت، برای دستیابی به تولید ماهی انجام شد.
در بخش جنوب شرقی استان تهران، شهرستان ورامین و پاکدشت با آب و هوای نیمه خشک و با منابع آبی متعدد چاه و قنات، به عنوان منطقه مورد مطالعه طرح پتانسیل یابی پرورشی ماهی مشخص شده است.
برآورد سازمان آب تا سال 1374 از منابع آبی زیرزمینی که به طور رسمی منتشر گردیده، نشان می دهد تعداد 2200 حلقه چاه با متوسط آب دهی 15 لیتر و تعداد 16 رشته قنات با متوسط آب دهی 23 لیتر در ثانیه در منطقه ورامین و پاکدشت وجود دارد. در این طرح پس از جمع آوری کلیه آمار و اطلاعات معتبر درباره چاه ها، چشمه ها و قنوات و تهیه نقشه های شناسایی، توان تولید و پتانسیل تولید برای هر یک از منابع و در نتیجه پتانسیل تولید کلی منطقه تعیین گردید. سپس راهکارهای علمی و عملی برای رسیدن به اهداف تولیدی ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):