نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی مرتع رحمتیهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج این پروژه تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

امروزه افزون بر روش های قدیمی اکتشاف آب زیرزمینی، از شیوه های نوین ژئوفیزیکی نیز برای شناسایی سازندهای آبدار استفاده می شود. بنابراین جهت بررسی وضعیت آب زیرزمینی محدوده اراضی مرتعی رحمتیه واقع در شمال اصفهان، تعداد یکصد گمانه الکتریکی با متد شلومبرگر با عمق پژوهشی 250 متر برداشت شد. منحنی داده های صحرایی تفسیر و نقشه های مورد نیاز تهیه گردید. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، خصوصیات و شرایط تشکیل آبخوان منطقه تعیین و مورد ارزیابی قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):