نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای بر بررسی جنبه های مشترک ادیان الهیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی الهیات

پژوهشگران: 
زروانی مجتبی (مسئول طرح)
ارضی منصوره (همکار طرح)
ارضی زکیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

همه کسانی که تدریس دروسی را در رشته ادیان و عرفان تطبیقی در ایران به عهده داشته اند. متوجه این نکته بوده اند که متون درسی مناسبی در اکثر حوزه های این رشته و بویژه در مقطع کارشناسی وجود ندارد و مدرسان و دانشجویان از این بابت با کمبودهای غیرقابل اغماضی روبرو هستند. از جمله در درس «آشنایی با ادیان بزرگ» که به ارزش دو واحد برای کلیه رشته های الهیات به طور مشترک تدریس میشود، نبود منبع درسی مناسب بیش از دیگر حوزه ها احساس میشود.
از اینرو به همت معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی طرحی به عنوان مقدمه بر بررسی جنبه های مشترک ادیان توحیدی به تصویب رسید و مسوولیت آن به اینجانب واگذار گردید با این هدف که هم از جنبه های عمومی گفتگوی بین الادیانی طرفی بسته شود و هم یک متن درسی اولیه پدید آید. هر چند در این چهار مقاله حاضر از ورود به سطوح تخصصی و تحلیلهای دامنه دار و مناقشه آمیز و بررسی نظریات گوناگون دین شناسانه پرهیز شد. چرا که دانشجویان در درس مشترک «آشنایی با ادیان بزرگ» الزامی به ورود در چنین مباحثی ندارند.
دو دین بزرگ دیگر - هندولیزم و بودیزم - به سبب پرهیز از تطویل در بحث و ضمنا عدم تناسب ساختاری با مجموعه حاضر در این بررسی لحاظ نشده اند. نکته دیگر آنکه اطلاق وصف توحیدی بر سه دین مورد بحث در عنوان این مجموعه نافی توحید در ادیان دیگر نیست و فقط به دلیل آنکه سعی ما در این مجموعه بر استفاده از زبان عمومی و رایج و نه زبان فنی دین شناختی بود از بکاربردن عنوان ادیان ابراهیمی به دین غربی خودداری گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):