نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جداسازی، شناسایی، ارزیابی و انتخاب «سویه های ریزوبیوم» و تهیه آزمایشگاهی تلقیح فعال برای کشت دیم «نخود» در مناطق سردسیرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
ستاری مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح باکتری های ریزوبیوم هم زیست با نخود «Cicer Arietinum» کاشت شده در مناطق سردسیر مراغه، کرمانشاه و سنندج جداسازی، شناسایی و سپس از گره های «Nodutes»، «سویه» های ریزوبیوم جداشده و به روش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. باکتری شناسایی شده طی آزمایش های مقدماتی گلخانه ای از نظر قدرت تشکیل گره و تثبیت ازت ارزیابی شد و سویه های مناسب انتخاب گردید. بر اساس حامل «Carrier» تهیه شده برای باکتری «برادی ریزوبیوم ژاپونیکم» قابلیت زنده ماندن و حفظ و نگهداری تعداد مناسب باکتری در چند ترکیب حامل ارزیابی شد و مناسب ترین آن ها انتخاب شد و برای آزمون مزرعه ای به مناطق کشت دیم نخود ارسال گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):