نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندیشه سیاسی در جهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی (جلد ششم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

تحقیق و پژوهش در اندیشه سیاسی هر کدام از اندیشمندان به طور مستقل و مجزا، با تحقیق در چند اندیشه یا مجموعه اندیشه ها و تحلیل و مقایسه آنها، تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل تحلیل مجموعه ای از اندیشه ها یا مقایسه آنها، خود تحقیق مستقلی است که شرایط و مقتضیات خاص خود را دارد و باید مراحل و روش متناسب با خود را طی کند. بحث حاضر جمع بندی و تحلیل اجمالی اندیشه هایی است که در این طرح هر کدام به طور مجزا و مستقل توسط محققان مختلف انجام شده اند. به همین دلیل این تحلیل و جمع بندی دارای چند ویژگی مهم است: اول اینکه منظر این تحلیل منظر محققانی است که اندیشه متفکران را مورد پژوهش قرار داده اند، چون اینجانب به عنوان مدیر طرح مراجعه مستقل به منابع دست اول اغلب اندیشمندان نداشته ام و از تحقیق و تحلیل انجام شده توسط همکارانم در این تحقیق بهره برده ام. دوم اینکه نقاط ضعف و قوت و نوع نگرش هر کدام از آن پژوهشهای اولیه و مستقل، به این تحلیل و جمع بندی کلی نیز منتقل شده است، سوم اینکه تعامل و ارتباط هر کدام از این اندیشه ها با یکدیگر و تاثیر و تاثر متقابل آنها، مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته است همچنان که قادر به پرداختن عمیق به بسترهای سیاسی اجتماعی و معرفتی این اندیشه ها نبوده ایم.
با این حال، در این تحلیل و جمع بندی نهایی، مجموع اندیشه های مورد تحقیق، به چهار گفتمان اصلی تقسیم شده اند و اندیشمندان هر گفتمان خود به دو دسته تقسیم گشته اند، که در نتیجه ما دارای هشت دسته از اندیشه ها هستیم. این تقسیم بندی موجب شده برآیند کل اندیشه ها و نسبت هر کدام از آنها با دیگری در یک طیف گسترده روشن شود که خود به خود یک مقایسه پنهان و ناخواسته ای نیز صورت گرفته است. چهار دسته اصلی اندیشه های مورد بحث عبارتند از اندیشه های: بنیادی، اجتهادی، تلفیقی و تفکیکی. اندیشه های بنیادی خود به دو دسته اصل گرا و واقع گرا تقسیم شده اند، اندیشه های اجتهادی در دو دسته اجتهادی اصول گرا و اجتهادی نوگرا جای گرفته اند. اندیشه های تلفیقی را به تلفیقی مدافعانه و تلفیقی راهبردی تقسیم کرده ایم و اندیشه های تفکیکی در دو دسته تفکیکی معنوی و تفکیکی مطلق مورد توجه قرار گرفته اند. منطق اجمالی و شاخصهای تقریبی این تقسیم بندی، در ابتدای هر کدام آمده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):