برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه روش های پیوند گردو از نظر اقتصادی و اپتیمم نمودن روش برترگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
عبادی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

با توجه به نتایج این تحقیق طرح تکثیر نهال گردو تهیه شده و نتایج قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

گردو از جمله درختان خزان دار مناطق معتدله به خانواده Juglandaceae است این گیاه به لحاظ تولید میوه مغذی و چوب ارزشمند اهمیت زیادی در بین محصولات باغبانی دارد.
پیوند گردو برای تکثیر ارقام مطلوب و تجاری اهمیت فراوانی یافته و برای پیوند آن از روش های مختلف پیوند شاخه در طول ماه های زمستان و پیوند جوانه در طول ماه های تابستان استفاده می شود. این تحقیق در قالب دو آزمایش جداگانه صورت گرفت. در آزمایش اول تاثیر زمان انجام پیوند و نوع بستر نگهداری نهال های پیوندی در دو نوع پیوند شاخه، یعنی پیوندهای جانبی و زینی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم تاثیر زمان انجام پیوند، حذف پهنک برگ ها دو هفته قبل و ایجاد زخم بر روی پایه سه هفته قبل از انجام عمل پیوند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در گیرایی نهایی پیوند جانبی در مجموع موفق تر از پیوند زینی بوده است. زمان پیوند نیز تاثیر بسیار معنی داری را در گیرایی پیوندها از خود نشان داد و در بین سه زمان مورد بررسی (78/11/6. 78/12/6 و 78/12/23) زمان اول به مراتب نتایج بهتری به وجود آورد.
نتایج آزمایش دوم در مورد پیوند وصله ای بسیار جالب و نمایانگر آن بود که در این آزمایش نیز، عامل زمان تاثیر بسزایی در گیرایی نهایی پیوند پس از گذشت حدود 9 ماه داشته است. به طوری که بالاترین درصد موفقیت در بین زمان های مورد بررسی (79/4/4، 79/4/16، 79/4/30، 79/6/20، 79/6/30، 79/7/10، 79/7/20) مربوط به زمان 79/6/20 بود. تیمار حذف پهنک برگ و ایجاد زخم بر روی پایه موجب افزایش درصد گیرایی پیوند شد ولیکن این افزایش به سطح معنی دار بودن نرسید. در مجموع پیوند وصله ای به دلیل نیاز آن به امکانات کمتر و اقتصادی تر بودن آن توصیه می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):