نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی سطوح مختلف کنجاله کلزا و مکمل کلسیم بر عملکرد جوجه های گوشتیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان زنجان 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
کتوک شهرام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4260038-0241

نشانی سازمان مجری: زنجان، خیابان صفا، ابتدای خیابان بهار، پلاک 3
 

چکیده:

این آزمایش برای بررسی سطوح مختلف کنجاله کلزا و مکمل کلسیم بر عملکرد جوجه های گوشتی طرح ریزی شد. برای انجام آزمایش، در سن 7 روزگی تعداد 1152 قطعه جوجه از نژاد آرین با میانگین وزنی 7±90 گرم انتخاب و به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار به طور تصادفی بین قفس ها تقسیم شدند. جوجه های گوشتی با 4 سطح کنجاله کلزا (0، 10، 15، 20) و 3 سطح کلسیم (100، 120، 135 درصد توصیه (NRCاز سن 8 تا 49 روزگی در طول 2 دوره آغازین (8 تا 35 روزگی) و پایانی (36 تا 49 روزگی) تغذیه شدند. در پایان هر دوره آزمایشی از هر تکرار، یک قطعه جوجه انتخاب و برای بررسی قسمت های مختلف لاشه کشتار گردید. نتایج این آزمایش نشان داد مصرف کنجاله کلزا باعث تغییر معنی دار در مصرف خوراک شد(P<0.01) . مکمل کلسیم باعث تغییر معنی دار در خوارک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک شد(P<0.01) . کنجاله کلزا باعث افزایش اندازه غده تیروئید در مرحله آغازین و افزایش وزن دستگاه گوارش در مرحله پایانی شد، ولی تاثیر نامطلوبی بر کبد و توان تولید جوجه ها نداشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):