نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات دوره ای رضایت سنجی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران - بهار 1387گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما
ـ ارائه 3 مقاله به صورت سخنرانی و پوستر در بیستمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


نوع: کاربردی (HSR)

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم کیفیت مراقبت اورژانس و پیامد مراقبت سلامتی (outcome of healthcare) است. مطالعه حاضر، به اندازه گیری میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به اورژانس سه بیمارستان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران و بررسی عوامل مرتبط در طول بهار 1387 می پردازد.
مراحل اجرای مطالعه مزبور به شرح زیر بوده است:
1
آموزش نظری و عملی به کارشناسان معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص چگونگی بکارگیری پرسشنامه تدوین شده
2 ارزیابی عملی چگونگی گردآوری داده ها توسط کارشناسان آموزش دیده
3 توجیه روسا و مدیران بیمارستان های محل نمونه گیری در خصوص هدف از اجرای مطالعات دوره ای (ارتقای کیفیت مراقبت، بدون دیدگاه های محتسب گرایانه(
4
طراحی فایل ورود داده ها
5 گردآوری داده ها
6 ورود داده ها
7 تجزیه و تحلیل آماری داده ها
8 ارائه مشاوره و بازخورد به معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 اعمال تغییر در پرسشنامه تدوین شده در صورت لزوم
در مجموع در ماه های فصل بهار، 92 تن از مراجعین به اورژانس های جنرال 3 مرکز مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، بیمارستان شریعتی و بیمارستان سینا وارد مطالعه شدند.
بیشترین عدم رضایت بیماران با و بدون احتساب نقطه نظراتی که به عنوان «متوسط» بیان شده اند، از میان 39 متغیر اصلی مورد سنجش، در مورد «امکانات رفاهی همراهان بیماران» بوده است. 31.5% از بیماران در پاسخ به سوال تمایل به مراجعه مجدد به همان بیمارستان، پاسخ های «خیر، بعید است» یا به «هیچ وجه، اصلا» را انتخاب کرده بودند. میزان پاسخ های فوق در مورد توصیه مراجعه به اورژانس بیمارستان به دیگران، 30.4% بوده است. 57.6% از شرکت کنندگان در مطالعه، واجد نظر کلی خیلی خوب یا خوب در مورد اورژانس بیمارستان بودند و فقط 59.8% از آنان رضایت کلی خود را از بیمارستان، خیلی خوب یا خوب گزارش کرده بودند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):