نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع و عوامل خطر عفونت HTLV-I در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه جهاددانشگاهی نیشابور در سال 1388گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اپیدمیولوژی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی مشهد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

عفونت HTLV-I در شمال شرق ایران اندمیک است. با استفاده از تکنیک الایزا مشخص شده است که عفونت HTLV-I در جمعیت عمومی نیشابور شیوع بالایی دارد. این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع عفونت HTLV-I و همچنین ارزیابی عوامل خطر در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه جهاددانشگاهی نیشابور در سال 1388 اجرا گردید.
برای کلیه افرادی که برای انجام آزمایش سرولوژی HTLV-I مراجعه نمودند پرسشنامه ای درخصوص عوامل خطر عفونت HTLV-I تکمیل گردید و نمونه سرمی آنهایی که نتیجه آزمایش الایزا مثبت بود با آزمایش وسترن بلات نیز بررسی شد.
HTLV-I
در (7.3% (35.482 مراجعه کنندگان بر اساس نتیجه الایزا و وسترن بلات مثبت بود. ارتباط بین سن، تعداد افراد خانواده، تعداد فرزندان، درآمد ماهیانه و عفونت HTLV-I معنادار بود اما جنس، محل تولد، نژاد و وضعیت تاهل ارتباطی با عفونت نداشت.
عفونت HTLV-I در نیشابور اندمیک بوده شیوع آن بیشتر از میزان ارزیابی شده می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت بهبود این وضعیت استراتژی موثری تهیه شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):