نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

دست یابی به روش نوین در حل مسائل برنامه ریزی خطی و درجه دومگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مقاله ISI در جهت طرح با مشخصات ذیل به چاپ رسیده است.

An efficient simplified neural network for solving linear and quadratic programming problems.Applied Mathematics and Computation 2006; 175: 452-464.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در این طرح یک شبکه عصبی جدیدی با زیربنای گرادیان و بر اساس تئوری های دو آلیتی، بهینه سازی و آنالیز محدب، پایداری لیاپانوف و اصل تغییرناپذیری لاسال برای حل مسائل برنامه ریزی خطی و درجه دوم بنا شد.
این شبکه عصبی پیشنهاد شده متفاوت از شبکه های عصبی موجود دیگر است که روش لاگرانژ و روش تابع جریمه را به کار می گیرند.
در نتیجه شبیه سازی های عددی نشان داد که به ازای هر نقطه شروع منحنی های مسیر شبکه عصبی پیشنهاد شده به طور همزمان به جواب های بهینه مسائل اولیه و دوگان دست می یابد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):