نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندیشه سیاسی در جهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی (جلد چهارم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

سید حسین نصر، فیلسوف سیاسی نیست و بیشتر به عنوان یک متفکر سنت گرا معروف است. تامل در آرای فلسفی نصر و برداشتهای وی در باب انسان (فرد - خود)، هستی و خدا، نگارنده را ترغیب نمود تا تضمن یا دلالت سیاسی چنین دیدگاههایی را مورد کاوش و پژوهش قرار دهد. محقق در پی آن است تا روشن نماید تجلی سیاسی آرای فلسفی نصر چگونه می تواند باشد؟ البته استخراج حتمی فلسفه سیاسی از هر رای فلسفی، درست به نظر نمی آید، اما این نکته نافی دلالت یک فکر فلسفی سیاسی مشخص نیست. می توان در باب این موضوع به برداشت اندیشمندانی چون لئواشتراوس جان سرل و علامه محمد حسین طباطبایی از فلسفه و فلسفه سیاسی استناد جست. از دید اشتراوس فلسفه عبارت است از معرفت به کل (خدا‌، جهان و انسان) به جای گمان نسبت به کل، فلسفه سیاسی هم کوششی است برای معرفت به ماهیت امور سیاسی به جای گمان درباره آنها.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):