نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه وضعیت شیردهی در مادران شاغل و خانه دارگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: سلامت مادر و کودک

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی فارس

خروجی طرح: 

نتایج طرح در اختیار مراکز مطالعاتی مادر و کودک قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

اهمیت تغذیه با شیر مادر در دو سال نخست زندگی برهمگان روشن می باشد فوایدی نظیر محافظت در مقابل مشکلات گوارشی، تنفسی، عفونت های گوش، آلرژی، بیماری قند، تقویت هوش، جلوگیری از چاقی، محافظت در مقابل لوسمی و سندروم حرکت ناگهانی از جمله نکات مثبت آن می باشد. ولی در زندگی اجتماعی به علت حضور زنان و به عبارتی مادران، شیردهی با پستان در جوامع غربی بسیار کاهش یافته است و شیر خشک جای خود را در تغذیه کودک باز نموده است. در مطالعه حاضر ما به بررسی وضعیت تغذیه کودک درمادران شاغل و خانه دار در ایران خواهیم پرداخت.
این مطالعه از نوع توصیفی ـ مقطعی بوده و جمعیت مورد مطالعه 450 کودک تازه متولد تا 2 ساله مراجعه کننده به سه مرکز بهداشتی درمانی شهرستان شیراز می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و اطلاعات به وسیله پرسشنامه کامل شد و برای بررسی تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون T-test, chi-square استفاده شد. شیردهی با پستان و شیرخشک در مادران شاغل و خانه دار تفاوت معنی داری ندارد ولی بین تحصیلات مادر و شیردهی با شیر مادر ارتباط مستقیم می باشد. مدت زمان تغذیه با شیر مادر در مادران خانه دار به طور متوسط 2 دقیقه بیشتر بوده است. مهمترین دلایل عدم موفقیت مادران شاغل در شیردهی قطع شیر مادر و بیماری مادر (به خصوص افسردگی) و در مادران خانه دار بیماری مادر، بیماری دهان کودک، کم وزنی و نگرفتن سینه می باشد. همچنین در زایمان طبیعی در هر دو گروه شیردهی با پستان طولانی تر بوده و در دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. این مطالعه نشان داد برخلاف فرهنگ غربی، مادران ما هنوز نیز متعهد به تغذیه کودکان خود با شیر مادر هستند و از نظر شغلی نیز تفاوتی بین مادران شاغل و خانه دار وجود ندارد و وجود مرخصی زایمان و ساعت های شیردهی به طور موثری به این مساله کمک کرده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):