نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل وضعیت تغذیه کمکی در کودکان زیر 2 سال در مادران شاغل و خانه دارگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: سلامت مادر و کودک

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی فارس

خروجی طرح: 

نتایج طرح در اختیار مراکز مطالعاتی مادر و کودک قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

پایان 6 ماهگی مناسب ترین زمان برای شروع تغذیه کمکی، بعد از طی شش ماه تغذیه انحصاری با شیر مادر است و دریافت ناکافی مواد غذایی در این دوران می تواند منجر به سوء تغذیه گردد. از آنجا که الگوی تغذیه تکمیلی شیرخواران تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشد ضروری است که این مساله در شرایط مختلف یعنی در مادران خانه دار و شاغل مورد بررسی قرار گیرد.
دراین مطالعه توصیفی ـ مقطعی که در 8 ماه ابتدای سال 87 از 250 مادر خانه دار و 200 مادر شاغل دارای کودک 24ـ6 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر شیراز به صورت خوشه ای و در مرکز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه حاوی چهار بخش مشخصات فردی مادر و کودک، وضعیت شغلی مادر، غذای کمکی (سن شروع غذای کمکی، اولین غذا و ...) و عملکرد مادر در مورد نحوه دادن غذای کمکی بوده است.
نتایج نشان داد که زمان شروع غذای کمکی در مادران شاغل زودتر از 6 ماهگی بوده است. از نظر نوع غذای مصرفی در زمان شروع تفاوت معنی داری وجود نداشت. از نظر تناسب غذای کمکی مصرفی با سن کودک، در مادران شاغل به مقدار کمتری تناسب نسبت به مادران خانه دار دیده شده است. از نظر استفاه از میوه نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.
استفاده از قطره آهن در 88.4% از مادران شاغل و 76% از مادران خانه دار وجود داشت ولی درمورد مولتی ویتامین در هر دو گروه تا یک اندازه بود.
از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که مادران شاغل باوجود داشتن شغل بیرون از منزل از نظر تغذیه ای کمکی بسیار متعهد به انجام وظیفه خود بوده و درست است که مجبور به شروع زودرس تغذیه می باشند ولی به دلیل فرهنگ بالا حداکثر تلاش خود را برای رشد فرزندان خود به صورت طبیعی و نرمال انجام می دهند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):