نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

افزایش فسفر قابل جذب برای گیاه سیب زمینی از طریق معرفی سویه های مناسب میکروارگانیسم هاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1385

کارفرما: داخلی، شورای پژوهش های علمی کشور

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

فسفر یکی از مهم ترین عناصر حیاتی است که به شکل غیرآلی و محلول برای گیاه قابل جذب است ولی در طبیعت درصد بالایی از فسفر محلول با یون های خاک ترکیب شده و غیرمحلول می شود. این مشکل درباره کودشیمیایی فسفات نیز وجود دارد. تحقیقات گسترده نشان داده است که میکروارگانیسم ها می توانند فسفات نامحلول را به صورت محلول و آزاد درآورند. برای تهیه تلقیح های باکتری های حل کننده فسفات و تولید کودبیولوژی به جای کود شیمیایی، در این طرح تحقیقاتی 22 سویه باکتری حل کننده فسفات از مناطق مختلف جداسازی شدند و پس از آزمایش های مختلف سه سویه انتخاب گردید. این سویه ها به صورت کود بیولوژی درآمده و در تیمارهای مختلف همراه با مقادیر صفر، 75، 150 و 250 کیلوگرم کود شیمیایی فسفات آمونیوم در هکتار در آزمایش های مزرعه ای آزمایش شدند.
نتایج نشان داد زمانی که کود باکتریایی همراه کود فسفات شیمیایی به کار می رود نتایج بهتری دارد و محصول بیشتری در مقایسه با زمانی که هر یک از آنها به تنهایی به کار رود در واحد هکتار تولید می شود. از طرفی مشاهده شد هنگامی که کود باکتریایی با 50 درصد کود شیمیایی مورد نیاز همراه باشد، اثر مطلوب تری بر افزایش عملکرد دارد. جمع بندی نتایج روشن ساخت که استفاده از کود بیولوژی فسفاته موجب کاهش مصرف کود شیمیایی به میزان حداقل 50 درصد و افزایش محصول به میزان 15 تا 58 درصد می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):