نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس درسال 1385گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
افراسیابی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت برق منطقه ای فارس

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

رضایت شغلی یکی از مهم ترین سازه های مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعات سازمانی است که به لحاظ اهمیت آن در سازمان ها توجه مدیران و محققان را جلب کرده است. از اوایل قرن بیستم مباحث و دیدگاه های مختلفی پیرامون عوامل و پیامدهای رضایت شغلی در سطوح مختلف فردی و سازمانی مطرح شده است. از جمله پیامدهای انکارناپذیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی است که در موفقیت هر سازمانی نقش بسزایی را ایفا می نماید. شرکت برق منطقه ای فارس نیز با توجه به اهمیت اهداف سازمانی و توجه به نقش بی بدیل منابع انسانی در ارتقای اهداف و عملکرد سازمانی به بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان و عوامل مرتبط با آن پرداخت. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس و عوامل مرتبط با آن بوده است. پس از بررسی منابع نظری و تحقیقات صورت گرفته در زمینه موضوع، رضایت شغلی به عنوان احساس خوشایند کارکنان از شغل و تجربه شغلی تعریف شده و چهار بعد اصلی که عبارت اند از رضایت از ماهیت کار، رضایت از شرایط کار، رضایت از دستمزد و مزایا و رضایت از مدیران و مسوولان سازمان در نظر گرفته شد. بر این اساس پرسشنامه ای با الگوی طیف لیکرت طراحی و میزان رضایت شغلی کارکنان بررسی شد. پرسشنامه با نمونه ای مشتمل بر 405 نفر از کارکنان این سازمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی روشمند نمونه گیری شده بودند تکمیل شد. نتایج توصیفی نشان داد که میزان رضایت کارکنان مورد بررسی ازشغلشان 62 در صد است. بیشترین میزان رضایت به ماهیت کار و پس از آن به ترتیب، رضایت از مدیران و مسوولان، اوضاع کار و دستمزد و مزایا قرار دارد. همچنین در این مطالعه با توجه به نظریات و تحقیقات پیشین برخی از عوامل موثر بر رضایت شغلی نیز مورد واکاوی قرار گرفتند. در این باره فرضیاتی طراحی و آزمون شد که در بین آنها، متغیرهای جنسیت کارکنان و بخش شغلی رابطه معناداری با رضایت شغلی نداشت. از طرف دیگر متغیرهای سن، سابقه خدمت، آموزش شغلی، احساس مشارکت، ارزیابی خانواده از شغل، ارزیابی همکاران از شغل و رضایت از زندگی دارای رابطه مثبت و معنادار با رضایت شغلی بوده و متغیرهای میزان احساس بیگانگی، ابهام نقش و میزان تحصیلات دارای رابطه منفی با رضایت شغلی هستند. در پایان نیز نتایج معادله رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، میزان احساس مشارکت بیشترین تاثیر را بر رضایت شغلی داشته و به تنهایی توانسته 60 در از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید. پس از آن متغیرهای احساس بیگانگی، آموزش شغلی، ابهام نقش، ارزیابی همکاران و رضایت از زندگی قرار دارد که در مجموع و به همراه احساس مشارکت نزدیک به 72 در صد از تغییرات رضایت شغلی را تبیین نموده اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):