نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه و ارزیابی اقتصادی کشت کلم پیچ، کلم گل و کاهو به عنوان کشت جایگزین ذرت علوفه ای تابستانه در منطقه کرجگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
نصرتی سیدضیا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به زمینه فعالیت تعریف شده گروه پژوهشی اصلاح ژنتیکی گیاهان باغبانی در شاخه سبزیکاری به عنوان یکی از سه شاخه اصلی فعالیت این گروه (سبزیکاری، گلکاری و میوه کاری) و ضرورت هدایت و به کارگیری تمام امکانات در جهت تحقق اهداف گروه پژوهشی، این طرح طراحی و تدوین شد تا با استفاده از نتایج آن، زمینه تغییر الگوی کشت مزرعه تحقیقاتی این گروه از کشت محصولات زراعی کم بازده و غیرمرتبط، به کشت محصولات باغبانی با ارزش افزوده مناسب و هم جهت با اهداف گروه پژوهشی فراهم گردد.
طول دوره کشت، تقویم کشت، داده های مربوط به سایر هزینه های تولید در مراحل کاشت، داشت و برداشت و به بازارسانی در کنار درآمد حاصل از فروش محصول اصلی و فرعی برای محصولات کلم گل، کلم پیچ، کاهو و ذرت علوفه ای در طول مدت اجرای طرح ثبت گردید. داده های به دست آمده مطابق روش های رایج در مباحث اقتصاد کشاورزی و با استفاده از نرم افزارهای مناسب آنالیز و نتایج حاصل استخراج گردید.
تغییر الگوی کشت مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهشی اصلاح ژنتیکی گیاهان باغبانی از زراعت به باغبانی مطابق اهداف و برنامه های گروه پژوهشی و معرفی کشت های باارزش افزوده بالا از جمله اهداف این طرح بود و تحقق این هدف سوالات زیادی را مطرح نمود که در قالب این طرح پاسخ های لازم به آنها داده شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):