نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح تولید اوره با پوشش گوگردگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بعلاوه در خاکهای معمولی نیز چنانچه مقدار بارندگی زیاد باشد یا اصول صحیح آبیاری رعایت نشود مقدار تلفات ازت قابل ملاحظه میباشد. برای رفع این نقیصه ابداع تکنیک ایجاد پوشش نازکی از گوگرد بر روی دانه های اوره میباشد که با تغییر ضخامت لایه گوگرد حلالیت کود یا زمان آزاد شدن ازت کود برای استفاده گیاه قابل کنترل و تنظیم میباشد.
کود شیمیایی جدید بنام اوره با پوشش گوگرد یا (S.C.U) میباشد. با توجه به کیفیت آب و هوای گرم و خشک منطقه ای که کشورمان در آن قرار گرفته و با توجه به خصوصیات خاکهای کشور که عمدتا قلیایی است موضوع تلفات ازت بصورت تصعید آمونیاک که با اهمیت تشخیص داده شده و استفاده از کود شیمیایی S.C.U اوره بسیار مناسب میباشد.
مقدار مصرف انواع کودهای شیمیایی در ایران بیش از 2 میلیون تن میباشد که از این مقدار 1.1 میلیون تن آن تنها اوره میباشد و مقدار جذب ازت از اوره توسط گیاه فقط %30 میباشد یعنی %70 ازت موجود در کود اوره تلف میشود. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که استفاده از اوره با پوشش گوگرد راندمان عمل را به بیش از %60 میرساند. اضافه محصول حاصل از جایگزینی اوره با پوشش گوگرد بجای اوره در مورد بسیاری از گیاهان مورد بررسی قرار گرفته و در مورد برنج نتایج گزارش موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک حاکی از افزایش 20 تا 40 درصد اضافه محصول را با توجه به سطح زیر کشت برنج فقط در شمال کشور که حدود 385000 هکتار است میتواند محصول برنج را در حدود 200000 تن افزایش دهد که بر مبنای قیمتهای فعلی و ارزشهای اضافی محصول رقمی در حدود 40 میلیارد ریال خواهد بود و چنانچه جایگزینی S.C.U در مورد سایر گیاهان نیز محاسبه گردد اهمیت موضوع روشن تر خواهد شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):