نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارتباط نقش حرفه ای با نقش خانوادگی زنان شاغل در آموزش و پرورشگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: آموزش و پرورش استان گیلان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما تحویل داده شد


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

طرح حاضر که در پی تعیین سطح مشکلات حرفه ای و خانوادگی و ویژگی های تعامل این دو نقش در میان زنان شاغل در سازمان آموزش و پرورش بوده است، روش گردآوری داده ها پیمایشی (SURVAY) بوده و از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید، تعداد حجم نمونه 330 نفر از شاغلین زن در آموزش و پرورش استان گیلان بودند که از طریق فرمول کوکران به طور تصادفی انتخاب شدند. شیوه نمونه گیری در این طرح به صورت خوشه ای و چندمرحله ای بود که در این بخش از آزمون های کای اسکوئر، ضریب همبستگی کرامرز V، ضریب کندال TAVB و آزمون سامرز استفاده شد. نتایج حاصل از انجام تحقیقات نشان داد که بین ارتباط نقش حرفه ای با نقش خانوادگی زنان شاغل در آموزش و پرورش ارتباط معنی داری وجود دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):